Quyết định tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01

Mẫu quyết định hoãn xuất cảnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người bị tạm hoãn xuất cảnh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Mẫu lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Mẫu giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

1. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư 79/2020/TT-BCA

QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Căn cứ:……………………………………………………………………………(2)

QUYẾT ĐỊNH

Tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Ông/Bà (chữ in hoa): ………………………………………..Giới tính: ………………………

Các tên khác (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……../………/………Nơi sinh: ……………………………………….

Quốc tịch hiện nay: ………………………(3) Giấy tờ tùy thân: .……………..(4)

Nơi cư trú hiện nay:……………………………………………………………………………….(5)

Nghề nghiệp: …………………..Nơi làm việc: ………………………………………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn:…………………………………………………………………….(6)

Biện pháp xử lý khi phát hiện:…………………………………………………………………(7)

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với:

Đơn vị được giao xử lý:………….………… Điện thoại:…………………………..

Cán bộ được phân công xử lý:………………………………….. Điện thoại:………………

Nơi nhận: ……………………………….(1)

– Lưu…..

–…..….(8); (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan quyết định tạm hoãn xuất cảnh;

(2) Trích dẫn khoản, điều, văn bản pháp luật quy định thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh;

(3) Nếu người không quốc tịch thì ghi “không”, nếu chưa xác định được quốc tịch thì ghi “không rõ”;

(4) Đối với người nước ngoài thì ghi rõ số hộ chiếu/giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, nước cấp; đối với công dân Việt Nam thì ghi rõ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy thông hành;

(5) Đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam ghi địa chỉ đang tạm trú, đối với công dân Việt Nam: ghi địa chỉ thường trú/tạm trú/nơi ở hiện nay;

(6) Ghi rõ thời hạn từ ngày….tháng…..năm….đến ngày….tháng….năm…;

(7) Ngoài việc ngăn chặn, nếu cần áp dụng biện pháp khác đề nghị ghi rõ yêu cầu;

(8) – Họ tên của người bị tạm hoãn xuất cảnh trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm;

– Ghi tên cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Tôi: ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Căn cứ (1): ………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 36 và Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm hoãn xuất cảnh đối với: ……………………………………………………………..

Họ tên (2): ……………………………………………………. Giới tính: …………………

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại: ………………………

Quốc tịch: ………………….; Dân tộc: ……………………..; Tôn giáo: ……………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………….

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày…………. tháng ………. năm …………….. đến ngày………………. tháng ……… năm…………… để phục vụ việc xác minh, điều tra. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến (3) …………………………………………………………….

và Viện kiểm sát …………………………………………………………………………..

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với Điều tra viên ……………………………thụ lý vụ án, số điện thoại liên hệ: ……………………………………………

Nơi nhận:

– VKS……………………………………

– Người bị tạm hoãn xuất cảnh;

– (2) ………………………………………

– ……………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………..

(1) Ghi rõ căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 124 BLTTHS;

(2) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc bị can;

(3) Cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *