Tin Tức

Phân Biệt Object Và Instance Variable Là Gì ? Khai Báo Biến Trong Java?

1. Biến là gì (variable).

Bạn đang xem: Instance variable là gì

Biến là một liên kết tới một vị trí trên bộ nhớ (memory) để chứa dữ liệu.

*

Giá trị trên bộ nhớ mà biến liên kết tới chính là giá trị của biến.Kiểu dữ liệu của biến cũng chính là kiểu dữ liệu lưu trên bộ nhớ đó.

Xem thêm: Nhà Máy Quy Chế 2 – Nhã  Mã¡Y Quy Chế 2

2. Khai báo biến trong Java.

Cú pháp khai báo biến:

kieu_du_lieu ten_bien = gia_tri;Trong đó:

kieu_du_lieu là kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu trữ (kiểu số, kiểu văn bản…) tương ứng với int, long, String… trong Javagia_tri giá trị của biến, giá trị của biến phải nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu. ví dụ kieu_du_lieu là int thì gia_tri phải là kiểu số nguyên và nằm trong phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647

3. Các kiểu dữ liệu trong Java

Có hai kiểu dữ liệu trong Java:

Kiểu dữ liệu nguyên thủy / Biến nguyên thủy (primitives variable): là một trong tám kiểu dữ liệu: char, boolean, byte, short, int, long, double và float. Một khi biến nguyên thủy được khai báo, kiểu dữ liệu của nó sẽ không thể thay đổiKiểu dữ liệu tham chiếu: Biến tham chiếu / biến đối tượng (reference variable): là biến được sử dụng để tham chiếu (hoặc truy cập) tới một đối tượng. Một biến tham chiếu được khai báo cần phải chỉ rõ kiểu của nó (class) và kiểu của nó sẽ không thể thay đổi. Một biến tham chiếu có thể sử dụng để tham chiếu tới nhiều đối tượng thuộc cùng kiểu mà nó khai báo. (Phần này mình sẽ nói rõ hơn trong phần hướng đối tượng)

Xem Thêm:  Lên mái tôn sửa nhà chuẩn bị lễ cưới, nam thanh niên bị điện giật rơi xuống đất tử vong

4. Các loại biến trong Java

4.1 Biến local trong JavaBiến local là biến được khai báo trong một khối (block code), trong một method hoặc trong hàm khởi tạo. (hàm khởi tạo bản chất cũng là một method)Biến local được tạo khi method hoặc khối code được gọi tới và bị hủy khi method hoặc khối code đó kết thúcBiến local chỉ có thể được truy cập trung khối code hoặc method mà nó được khai báoBiến local không có giá trị mặc định, do đó trước khi sử dụng biến local ta phải gán giá trị cho nó

Xem Thêm:  Hà Nội: Trận mưa rào lúc 8h sáng khiến trời "tối sầm", nhiều phương tiện phải bật đèn để di chuyển

Ví dụ:

public class Person { static String group; String name; { int age = 10; System.out.println(age); } public void show() { String website = “onfire-bg.com”; System.out.println(website); } public static void main(String args) { int age = 15; // local variable System.out.println(age); Person person = new Person(); // local variable }}Các biến local là: biến age trong block code, biến website trong method show(), biến age và biến person trong hàm main

4.2 Biến global / biến instance (biến toàn cục) trong javaBiến global hay còn gọi là biến instance / field của class là biến không được khai báo với từ khóa static đồng thời cũng không được khai báo trong method, block code hay hàm khởi tạo.Biến instance được tạo khi một đối tượng của class được khởi tạo mà mất đi khi object đó bị hủy.Biến instance được gán giá trị mặc định, với kiểu dữ liệu là số thì giá trị mặc định là 0, kiểu boolean giá trị mặc định là false, kiểu tham chiếu giá trị mặc định là null. Giá trị biến instance cũng có thể được khởi tạo khi khai báo hoặc bên trong hàm khởi tạo.Biến instance có thể được truy cập bởi các method trong cùng class (trừ static method) và truy cập từ class bên ngoài tùy theo theo access modifier theo cú pháp ten_doi_tuong.ten_bien

Xem Thêm:  Doanh Nghiệp Công Nghiệp Là Gì ? Khái Niệm Doanh Nghiệp Trong Thành Lập Công Ty

Ví dụ:

public class Person { static String group; // static variable String name; // instance variable public void hello() { System.out.println(name); } public static void main(String args) { Person person = new Person(); person.hello(); }}Biến name là biến instance, giá trị mặc định của nó là null. Biến nameđược tạo mỗi khi ta tạo một thể hiện (một object) của class Person.

4.3 Biến staticBiến static hay còn gọi là biến class là các biến được khai báo giống như các biến instance, điều khác biệt là chúng đi kèm với từ khóa staticKhác với biến instance, biến static được dùng chung cho tất cả các đối tượng được tạo từ class mà nó được khai báo.Biến static được tạo khi chương trình bắt đầu chạy vì tự động bị hủy khi chương trình tắt.biến static được truy cập giống như biến instance nhưng bạn có thể truy cập thông qua class thay vì thông qua object với cú pháp ten_class.ten_bien

Ví dụ:

public class Person { static String group; // static variable String name; // instance variable public static void main(String args) { Person person = new Person(); Person.group = “ASIA”; System.out.println(Person.group); }}Biến group là biến static, ta có thể truy cập nó thông qua tên class: Person.group

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button