Tài Liệu

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc là biểu mẫu được lập ra để thông báo và hủy bỏ một bản di chúc đã lập trước đó.

Sẽ hủy bỏ tài liệu cần ghi rõ thông tin của người làm đơn hoặc những người cùng hưởng di sản làm đơn; thông tin trên văn bản khai nhận di sản đã được công chứng: số văn bản, ngày tháng năm công chứng, nơi công chứng …; lý do hủy văn bản và yêu cầu hủy văn bản công chứng khai nhận di sản thừa kế. Việc lập văn bản hủy bỏ di chúc có sự chứng kiến ​​của Kiểm sát viên văn phòng công chứng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của văn bản hủy bỏ di chúc miệng, mời các bạn cùng tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

VĂN BẢN CÔNG BỐ Di chúc

Tại Văn phòng Công chứng số… thành phố …………. (Trường hợp công chứng ngoài trụ sở chính thì ghi địa điểm công chứng và Văn phòng công chứng)

Tôi (Ghi rõ họ tên): ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………/……../………..……………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………… .cấp ngày ……. / ……. / …… .. tại ……………………

Hộ khẩu thường trú: (Nếu không có hộ khẩu thì đăng ký tạm trú)

……………………………………………………

Trường hợp vợ chồng lập văn bản hủy di chúc chung thì ghi:

Anh ta . ………………………………………………………….

Ngày sinh: ……./……./……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: ………… .. cấp ngày. ……. / …… / ……. Trong .………….

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………………………………………………

với vợ anh ấy là Bà: . …………………………………………………….

Ngày sinh: ……/……/………………………………………………………….….

Chứng minh nhân dân số: …………… ..cấp ngày… .. /… ../……. Trong …

Hộ khẩu thường trú:.(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………

Ban đầu vào ngày ……………………, tôi (chúng tôi) Di chúc số …………………… .., ngày .. ………… .., số …………., Quyển số ……. Theo nội dung của Di chúc trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………………… …

cho ……………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) Tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nói trên.

Trường hợp việc hủy Di chúc có sự chứng kiến ​​của người làm chứng thì phải ghi những nội dung sau đây:

Để làm chứng cho việc hủy bỏ Di chúc, tôi đã mời các nhân chứng:

Anh ta (Bà): . …………………………………………………….

Ngày sinh: .…../.…../……………………………………………………..……..

Chứng minh nhân dân: ………… .cấp ngày .. /……/.… .. tại ……………

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).

. ……………………………………………………

Anh ta (Bà): . …………………… ..

Ngày sinh: .…../.…../.………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: ………… .cấp ngày .. /……/.…… tại

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).. ……………………………………………………

Nhân chứng trên là của tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và được mời, họ không phải là người thừa kế theo ý muốn của tôi hoặc theo pháp luật (chúng tôi)không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị hủy bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Hoặc bạn có thể chọn một trong các trường hợp sau:

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký tên vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý với toàn bộ nội dung đã ghi trong văn bản và chỉ vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký tên chỉ vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý với toàn bộ nội dung văn bản và chỉ vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký tên chỉ vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản hủy bỏ di chúc, đồng ý với toàn bộ nội dung văn bản và chỉ vào văn bản này trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên.

Nhân chứng (nếuooh)

(Ký tên và viết thư tên rõ ràng)

Người lập văn bản hủy bỏ di chúc

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

NHÂN CHỨNG CỦA CÔ ẤYNGÔN NGỮ CHỨNG CỚI ENHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Ngày …. tháng .…. năm. …… (bằng chữ ………….)

(Trường hợp việc công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng ngoài giờ làm việc thì ghi thời gian, biên bản, đồng thời ghi bằng chữ trong ngoặc đơn.)

Tại Văn phòng Công chứng số… thành phố ……………………

(Trường hợp công chứng ngoài trụ sở chính thì ghi địa điểm công chứng và Văn phòng công chứng.)

I. ……………………., Phòng Công chứng số …………. thành phố ………………

Giấy chứng nhận:

– Anh ta (bà) …………………… tự nguyện lập Văn bản hủy bỏ Di chúc này;

– Theo hiểu biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Nội dung văn bản hủy bỏ di chúc phù hợp với pháp luật và đạo đức hội;

– Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký tên vào văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Hoặc bạn có thể chọn một trong các trường hợp sau:

– Người lập di chúc đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký tên và điểm chỉ vào văn bản bãi bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc đọc lại, đồng ý với toàn bộ nội dung và chỉ vào văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản hủy bỏ di chúc nghe công chứng viên đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký văn bản hủy bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản hủy bỏ di chúc nghe công chứng viên đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký tên và điểm chỉ vào văn bản hủy bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản hủy bỏ di chúc nghe công chứng viên đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và chỉ vào văn bản hủy bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc nghe người làm chứng đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký tên vào văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản hủy bỏ di chúc nghe người làm chứng đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung rồi ký tên và điểm chỉ vào văn bản hủy bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc nghe người làm chứng đọc lại, sau đó đồng ý toàn bộ nội dung và chỉ vào văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự chứng kiến ​​của tôi;

Văn bản hủy bỏ di chúc được lập thành.… Bản chính (mỗi bản chính gồm… tờ,… trang), cấp cho người lập di chúc… bản chính lưu tại Phòng Công chứng, một bản chín.

– Công chứng số …………, sổ số ………… .TP / CC- …………

Công chứng viên

(KỲký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc nhé.

Xem Thêm:  Đáp án cuộc thi Văn hay chữ tốt năm 2022 Cuộc thi Văn hay chữ tốt lần thứ 22 năm học 2021 – 2022

Bài viết Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc được đăng bởi vào ngày 2022-06-16 01:41:31. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Tờ khai hủy bỏ di chúc

#Mẫu #văn #bản #hủy #bỏ #chúc #Tờ #khai #hủy #bỏ #chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc là biểu mẫu được lập ra nhằm thông báo, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó.
Văn bản hủy bỏ di chúc cần trình bày rõ thông tin của người làm đơn hoặc những người cùng hưởng di sản làm đơn; thông tin văn bản khai nhận di sản đã công chứng: số văn bản, ngày tháng năm công chứng, công chứng tại đâu…; lý do hủy văn bản và yêu cầu hủy văn bản công chứng khai di sản thừa kế. Việc lập văn bản hủy bỏ di chúc được sự chứng kiến của công tố viên phòng công chứng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu văn bản hủy bỏ di chúc, mời các bạn cùng tải tại đây.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số … thành phố…………. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………………………………………………………………
Sinh ngày:………/……../………..……………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại ……………………
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :
Ông .……………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……./……./……………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ……….……..cấp ngày .…. /……/……. tại .………….
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : .……………………………………………………………
Sinh ngày: ……/……/………………………………………………………….….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại …
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ………………, tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc được ……………………………….chứng nhận ngày ..………….., số ………., quyển số ……. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………
cho ……………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :
Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :
Ông (Bà): .……………………………………………………………….
Sinh ngày: .…../.…../……………………………………………………..……..
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.….. tại ……………
Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).
.……………………………………………………………………………
Ông (Bà): .…………………………………………………………………..
Sinh ngày: .…../.…../.………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.……tại
Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………
Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày …. tháng .…. năm .……(bằng chữ………………………………….)
(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
Tại Phòng Công chứng số … thành phố …………………………
(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi.………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số ……….. thành phố ……………
Chứng nhận:

– Ông (bà) ………………… đó tự nguyện lập Văn bản huỷ bỏ di chúc này;
– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
– Nội dung của Văn bản huỷ bỏ di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức có hội;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Văn bản huỷ bỏ di chúc được lập thành .… bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc … bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chín
– Số Công chứng …………… , quyển số ………..TP/CC- ………

Xem Thêm:  Thông tư 15/2022/TT-BCA Từ 21/5, Công an xã có thể đăng ký, cấp biển số xe máy

Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #văn #bản #hủy #bỏ #chúc #Tờ #khai #hủy #bỏ #chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc là biểu mẫu được lập ra nhằm thông báo, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó.
Văn bản hủy bỏ di chúc cần trình bày rõ thông tin của người làm đơn hoặc những người cùng hưởng di sản làm đơn; thông tin văn bản khai nhận di sản đã công chứng: số văn bản, ngày tháng năm công chứng, công chứng tại đâu…; lý do hủy văn bản và yêu cầu hủy văn bản công chứng khai di sản thừa kế. Việc lập văn bản hủy bỏ di chúc được sự chứng kiến của công tố viên phòng công chứng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu văn bản hủy bỏ di chúc, mời các bạn cùng tải tại đây.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số … thành phố…………. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………………………………………………………………
Sinh ngày:………/……../………..……………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại ……………………
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :
Ông .……………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……./……./……………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ……….……..cấp ngày .…. /……/……. tại .………….
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : .……………………………………………………………
Sinh ngày: ……/……/………………………………………………………….….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại …
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ………………, tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc được ……………………………….chứng nhận ngày ..………….., số ………., quyển số ……. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………
cho ……………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :
Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :
Ông (Bà): .……………………………………………………………….
Sinh ngày: .…../.…../……………………………………………………..……..
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.….. tại ……………
Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).
.……………………………………………………………………………
Ông (Bà): .…………………………………………………………………..
Sinh ngày: .…../.…../.………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.……tại
Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………
Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày …. tháng .…. năm .……(bằng chữ………………………………….)
(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
Tại Phòng Công chứng số … thành phố …………………………
(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi.………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số ……….. thành phố ……………
Chứng nhận:

– Ông (bà) ………………… đó tự nguyện lập Văn bản huỷ bỏ di chúc này;
– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
– Nội dung của Văn bản huỷ bỏ di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức có hội;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Văn bản huỷ bỏ di chúc được lập thành .… bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc … bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chín
– Số Công chứng …………… , quyển số ………..TP/CC- ………

Xem Thêm:  Chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc đã làm thay đổi nhận thức của em

Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #văn #bản #hủy #bỏ #chúc #Tờ #khai #hủy #bỏ #chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc là biểu mẫu được lập ra nhằm thông báo, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó.
Văn bản hủy bỏ di chúc cần trình bày rõ thông tin của người làm đơn hoặc những người cùng hưởng di sản làm đơn; thông tin văn bản khai nhận di sản đã công chứng: số văn bản, ngày tháng năm công chứng, công chứng tại đâu…; lý do hủy văn bản và yêu cầu hủy văn bản công chứng khai di sản thừa kế. Việc lập văn bản hủy bỏ di chúc được sự chứng kiến của công tố viên phòng công chứng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu văn bản hủy bỏ di chúc, mời các bạn cùng tải tại đây.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số … thành phố…………. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………………………………………………………………
Sinh ngày:………/……../………..……………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại ……………………
Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :
Ông .……………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……./……./……………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ……….……..cấp ngày .…. /……/……. tại .………….
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : .……………………………………………………………
Sinh ngày: ……/……/………………………………………………………….….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại …
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ………………, tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc được ……………………………….chứng nhận ngày ..………….., số ………., quyển số ……. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………
cho ……………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :
Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :
Ông (Bà): .……………………………………………………………….
Sinh ngày: .…../.…../……………………………………………………..……..
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.….. tại ……………
Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).
.……………………………………………………………………………
Ông (Bà): .…………………………………………………………………..
Sinh ngày: .…../.…../.………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: …………….cấp ngày .. /……/.……tại
Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………
Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập văn bản huỷ bỏ di chúc
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày …. tháng .…. năm .……(bằng chữ………………………………….)
(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
Tại Phòng Công chứng số … thành phố …………………………
(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi.………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số ……….. thành phố ……………
Chứng nhận:

– Ông (bà) ………………… đó tự nguyện lập Văn bản huỷ bỏ di chúc này;
– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
– Nội dung của Văn bản huỷ bỏ di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức có hội;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viên đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
– Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Văn bản huỷ bỏ di chúc được lập thành .… bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc … bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chín
– Số Công chứng …………… , quyển số ………..TP/CC- ………

Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button