Biểu Mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022

Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc nghiệm thu và xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản quy định các hạng mục công việc, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là gì?

Theo quy định, khi hết thời hạn bảo hành, người giám sát thi công phải tiến hành nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục xác nhận hết thời hạn bảo hành. Dưới đây là biểu mẫu mới nhất dành cho các cơ quan, tổ chức sử dụng để đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận đã hết thời hạn bảo hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

BIÊN BẢN CHẤP NHẬN VÀ XÁC NHẬN
BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA CÔNG TRÌNH CHỈ CÓ GIỚI HẠN

Xây dựng: ……………………………………….. . …………………….

Danh mục: ……………………………………….. . …………………….

Địa điểm xây dựng: ……………………………………… .. …………………………….

I. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

– Ông.…………. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………… (Ghi tên nhà thầu)

– Ông.…………. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

3. Đại diện BQL khai thác, sử dụng: …… (ghi tên QLKT, số hiệu)

– Ông.…………. Chức vụ: ……………………………………………………

– Ông nội ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… … …… ..

II. Thời gian chấp nhận:

Bắt đầu: Vào lúc …… lúc ……. phút …… .. ngày ……. tháng …… .. 20…

Kết thúc: Vào lúc …… lúc ……. phút …… .. ngày ……. tháng …… .. 20…

III. Đánh giá chất lượng công trình:

Một. Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở để kiểm tra nghiệm thu và chứng nhận:

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số và ngày ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… ngày).

– Hợp đồng xây dựng: (Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng).

– Báo cáo hoàn thành việc bảo hành của nhà thầu xây dựng: (Ghi số tài liệu, ngày, tháng, năm của nhà thầu).

– Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do… (tên nhà thầu thi công) lập đã được đại diện Chủ đầu tư xác nhận.
b. Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành: Đảm bảo chất lượng theo quy định của hồ sơ thiết kế.

IV. Kết luận:

Công trình (hạng mục công trình)… (tên công trình / hạng mục công trình / gói thầu) ……. đã được nhà thầu thi công bảo hành theo quy định, sau thời gian bảo hành chất lượng theo thiết kế. các tài liệu.

Từ …. tháng… năm …… Nhà thầu thi công xây dựng (và cơ giới, thiết bị nếu có) không chịu trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định của Nhà nước.

Biên bản này là văn bản xác nhận hoàn thành việc bảo hành cho nhà thầu.

Biên bản đã được các bên thông qua và lập thành…. các bản sao có giá trị pháp lý như nhau. Ban 10…. lưu… bản sao; Nhà thầu ….. (bao gồm cả nhà thầu xây lắp và nhà thầu cơ khí, thiết bị) giữ ….. bản sao; Đơn vị quản lý khai thác (ghi tên đơn vị quản lý quy hoạch) giữ… bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN NỮ
BAN QUẢN LÝ ĐT & XD 10
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC
(Ghi tên đơn vị QLKT)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NHÀ THẦU XÂY DỰNG (CƠ KHÍ, THIẾT BỊ, nếu có)
(Ghi tên đơn vị QLKT)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

– Biên bản này chỉ được áp dụng khi các sai sót, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục đạt yêu cầu thiết kế hoặc có những sai sót, hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. bên chấp thuận. phải được sửa chữa.

– Trường hợp các sai sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn nhưng theo ý kiến ​​của Đơn vị quản lý vận hành vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thì sau khi nhà thầu xây lắp hoàn thành lập biên bản kiểm tra xác nhận. nhận. nhận.

– Toàn bộ nội dung của biên bản này phải được đánh máy (không viết tay).

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022 nhé.

Xem Thêm:  Mẫu biên bản bàn giao đất 2022

Bài viết Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-05-04 14:44:29. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình 2022

#Mẫu #biên #bản #nghiệm #thu #và #xác #nhận #hết #thời #hạn #bảo #hành #công #trình

Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận hết thời gian bảo hành công trình là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc nghiệm thu và xác nhận công trình hết thời gian bảo hành. Mẫu biên bản nêu rõ các hạng mục công việc, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.
1. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là gì?
Theo quy định, khi hết thời hạn bảo hành, người giám sát thi công phải tiến hành nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục xác nhận hết thời hạn bảo hành. Dưới đây là biểu mẫu mới nhất dành cho các cơ quan, tổ chức sử dụng để đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
2. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————————
BIÊN BẢN CHẤP NHẬN VÀ XÁC NHẬNHẠN CHẾ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH ĐÃ HẠN CHẾ
Xây dựng: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Danh mục: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa điểm xây dựng: ……………………………………… .. …………………………….
I. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
2. Đại diện Nhà thầu thi công: ………………… (Ghi tên nhà thầu)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
3. Đại diện BQL khai thác, sử dụng: …… (Ghi tên QLKT, SĐ)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
II. Thời gian chấp nhận:
Bắt đầu: Lúc …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
Kết thúc: Vào hồi …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
III. Đánh giá chất lượng công trình:
Một. Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở để kiểm tra nghiệm thu và chứng nhận:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số và ngày ký quyết định)
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… ngày).
– Hợp đồng xây dựng: (Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng).
– Báo cáo hoàn thành công tác bảo hành của nhà thầu xây dựng: (Ghi số tài liệu, ngày, tháng, năm của nhà thầu).
– Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do … (tên nhà thầu thi công) lập đã được đại diện Chủ đầu tư xác nhận.b. Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành: Đảm bảo chất lượng theo quy định của hồ sơ thiết kế.
IV. Kết luận:
Công trình (hạng mục công trình) … (tên công trình / hạng mục công trình / gói thầu) ……. đã được nhà thầu thi công bảo hành theo quy định, sau thời gian bảo hành chất lượng theo thiết kế. các tài liệu.
Kể từ ngày …. tháng … năm …… Nhà thầu thi công xây dựng (và cơ giới, thiết bị nếu có) không chịu trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định của Nhà nước.
Biên bản này là văn bản xác nhận hoàn thành việc bảo hành cho nhà thầu.
Biên bản được các bên thông qua và lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Ban 10 …. lưu … bản; Nhà thầu ….. (bao gồm cả nhà thầu xây lắp và nhà thầu cơ khí, thiết bị) giữ ….. bản; Đơn vị Quản lý khai thác (ghi tên đơn vị Quản lý Quy hoạch) giữ … bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BAN QUẢN LÝ ĐT & XD 10(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NHÀ THẦU XÂY DỰNG (CƠ KHÍ, THIẾT BỊ, nếu có)(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
– Biên bản này chỉ được áp dụng khi tất cả các sai sót, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục đáp ứng yêu cầu thiết kế hoặc có những sai sót, hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được các bên chấp thuận. phải được sửa chữa.
– Trường hợp các sai sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn mà theo ý kiến ​​của Đơn vị quản lý vận hành vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thì sau khi nhà thầu xây lắp hoàn thành lập biên bản xác nhận. nhận được.
– Toàn bộ nội dung của biên bản này phải được đánh máy (không viết tay).
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem Thêm:  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2022

#Mẫu #biên #bản #nghiệm #thu #và #xác #nhận #hết #thời #hạn #bảo #hành #công #trình

Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận hết thời gian bảo hành công trình là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc nghiệm thu và xác nhận công trình hết thời gian bảo hành. Mẫu biên bản nêu rõ các hạng mục công việc, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.
1. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là gì?
Theo quy định, khi hết thời hạn bảo hành, người giám sát thi công phải tiến hành nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục xác nhận hết thời hạn bảo hành. Dưới đây là biểu mẫu mới nhất dành cho các cơ quan, tổ chức sử dụng để đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
2. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————————
BIÊN BẢN CHẤP NHẬN VÀ XÁC NHẬNHẠN CHẾ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH ĐÃ HẠN CHẾ
Xây dựng: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Danh mục: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa điểm xây dựng: ……………………………………… .. …………………………….
I. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
2. Đại diện Nhà thầu thi công: ………………… (Ghi tên nhà thầu)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
3. Đại diện BQL khai thác, sử dụng: …… (Ghi tên QLKT, SĐ)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
II. Thời gian chấp nhận:
Bắt đầu: Lúc …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
Kết thúc: Vào hồi …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
III. Đánh giá chất lượng công trình:
Một. Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở để kiểm tra nghiệm thu và chứng nhận:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số và ngày ký quyết định)
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… ngày).
– Hợp đồng xây dựng: (Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng).
– Báo cáo hoàn thành công tác bảo hành của nhà thầu xây dựng: (Ghi số tài liệu, ngày, tháng, năm của nhà thầu).
– Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do … (tên nhà thầu thi công) lập đã được đại diện Chủ đầu tư xác nhận.b. Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành: Đảm bảo chất lượng theo quy định của hồ sơ thiết kế.
IV. Kết luận:
Công trình (hạng mục công trình) … (tên công trình / hạng mục công trình / gói thầu) ……. đã được nhà thầu thi công bảo hành theo quy định, sau thời gian bảo hành chất lượng theo thiết kế. các tài liệu.
Kể từ ngày …. tháng … năm …… Nhà thầu thi công xây dựng (và cơ giới, thiết bị nếu có) không chịu trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định của Nhà nước.
Biên bản này là văn bản xác nhận hoàn thành việc bảo hành cho nhà thầu.
Biên bản được các bên thông qua và lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Ban 10 …. lưu … bản; Nhà thầu ….. (bao gồm cả nhà thầu xây lắp và nhà thầu cơ khí, thiết bị) giữ ….. bản; Đơn vị Quản lý khai thác (ghi tên đơn vị Quản lý Quy hoạch) giữ … bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BAN QUẢN LÝ ĐT & XD 10(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NHÀ THẦU XÂY DỰNG (CƠ KHÍ, THIẾT BỊ, nếu có)(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
– Biên bản này chỉ được áp dụng khi tất cả các sai sót, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục đáp ứng yêu cầu thiết kế hoặc có những sai sót, hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được các bên chấp thuận. phải được sửa chữa.
– Trường hợp các sai sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn mà theo ý kiến ​​của Đơn vị quản lý vận hành vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thì sau khi nhà thầu xây lắp hoàn thành lập biên bản xác nhận. nhận được.
– Toàn bộ nội dung của biên bản này phải được đánh máy (không viết tay).
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem Thêm:  Mẫu số 06 – TT: Biên lai thu tiền 2022

#Mẫu #biên #bản #nghiệm #thu #và #xác #nhận #hết #thời #hạn #bảo #hành #công #trình

Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận hết thời gian bảo hành công trình là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc nghiệm thu và xác nhận công trình hết thời gian bảo hành. Mẫu biên bản nêu rõ các hạng mục công việc, thời gian và thành phần nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.
1. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình là gì?
Theo quy định, khi hết thời hạn bảo hành, người giám sát thi công phải tiến hành nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành là một biểu mẫu quan trọng trong thủ tục xác nhận hết thời hạn bảo hành. Dưới đây là biểu mẫu mới nhất dành cho các cơ quan, tổ chức sử dụng để đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
2. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận công trình hết thời hạn bảo hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————————
BIÊN BẢN CHẤP NHẬN VÀ XÁC NHẬNHẠN CHẾ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH ĐÃ HẠN CHẾ
Xây dựng: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Danh mục: ……………………………………….. . ………………………….. …………
Địa điểm xây dựng: ……………………………………… .. …………………………….
I. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
2. Đại diện Nhà thầu thi công: ………………… (Ghi tên nhà thầu)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
3. Đại diện BQL khai thác, sử dụng: …… (Ghi tên QLKT, SĐ)
– Ông………………………………………… Chức vụ: …………………………………
– Ông nội ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………….. . ……..
II. Thời gian chấp nhận:
Bắt đầu: Lúc …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
Kết thúc: Vào hồi …… giờ ……. phút …….. ngày ……. tháng …….. 20 …
III. Đánh giá chất lượng công trình:
Một. Các tài liệu được sử dụng làm cơ sở để kiểm tra nghiệm thu và chứng nhận:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: (Ghi số và ngày ký quyết định)
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định số …… ngày).
– Hợp đồng xây dựng: (Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng).
– Báo cáo hoàn thành công tác bảo hành của nhà thầu xây dựng: (Ghi số tài liệu, ngày, tháng, năm của nhà thầu).
– Hồ sơ hoàn công (hạng mục công trình) do … (tên nhà thầu thi công) lập đã được đại diện Chủ đầu tư xác nhận.b. Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành: Đảm bảo chất lượng theo quy định của hồ sơ thiết kế.
IV. Kết luận:
Công trình (hạng mục công trình) … (tên công trình / hạng mục công trình / gói thầu) ……. đã được nhà thầu thi công bảo hành theo quy định, sau thời gian bảo hành chất lượng theo thiết kế. các tài liệu.
Kể từ ngày …. tháng … năm …… Nhà thầu thi công xây dựng (và cơ giới, thiết bị nếu có) không chịu trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định của Nhà nước.
Biên bản này là văn bản xác nhận hoàn thành việc bảo hành cho nhà thầu.
Biên bản được các bên thông qua và lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Ban 10 …. lưu … bản; Nhà thầu ….. (bao gồm cả nhà thầu xây lắp và nhà thầu cơ khí, thiết bị) giữ ….. bản; Đơn vị Quản lý khai thác (ghi tên đơn vị Quản lý Quy hoạch) giữ … bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BAN QUẢN LÝ ĐT & XD 10(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NHÀ THẦU XÂY DỰNG (CƠ KHÍ, THIẾT BỊ, nếu có)(Ghi tên đơn vị QLKT)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
– Biên bản này chỉ được áp dụng khi tất cả các sai sót, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục đáp ứng yêu cầu thiết kế hoặc có những sai sót, hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và được các bên chấp thuận. phải được sửa chữa.
– Trường hợp các sai sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục hoàn toàn mà theo ý kiến ​​của Đơn vị quản lý vận hành vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thì sau khi nhà thầu xây lắp hoàn thành lập biên bản xác nhận. nhận được.
– Toàn bộ nội dung của biên bản này phải được đánh máy (không viết tay).
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button