Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022

Mẫu 14-KND: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 14-KND: Biên bản thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu biên bản được lập để báo cáo việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

  • Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  • Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  • Đơn đăng ký thay đổi bên chính thức

1. Nội dung cơ bản của mẫu 14-KND: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:

Mẫu 14-KND là một trong những biểu mẫu trong các biểu mẫu về sinh hoạt chuyên môn của Đảng viên được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW ngày 18/01/2022. Tuy nhiên, Hướng dẫn 12-HD / BTCTW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2022. các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành theo Hướng dẫn 09-HD / BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Dưới đây là mẫu được cập nhật mới nhất, mời bạn đọc để tham khảo.

ĐẢNG BỘ………………
BỮA TIỆC ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Không …… ..- NQ / ĐỎ

……………., ngày tháng năm….

BÁO CÁO

Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận

đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ………… .tháng ………… năm ………… .., Đảng bộ bộ phận …………. tổ chức họp chi bộ thẩm định nghị quyết …………………… .công nhận đảng viên chính thức.

Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …… đồng chí. Hiện nay:……. Các đồng chí. Vắng mặt: …… đồng chí.

Lý do vắng mặt:

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………… .. Chức danh

Thư ký Hội nghị: Đ / c

Sau khi xem xét Nghị quyết số …….-NQ / CB ngày… tháng… năm… của chi bộ …………. về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…. tháng…. …. trở thành đảng viên chính thức, được Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:

– Chi nhánh đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.

– Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị …………………… có đủ (hoặc chưa đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên. chính thức được sự đồng ý của ………… ..comđiểm (đạt ……%) tổng số đoàn viên. Số đồng chí …………………… không tán thành (…………%) với lý do …………………… Đảng ủy bộ phận …………………… báo cáo cơ sở Đảng bộ …………. xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Người nhận:

– Đảng bộ…………..

(báo cáo)

– Lưu chi nhánh

Chi nhánh T / M

BẢO VỆ

(KỲcó, viết họ và tên)

Mẫu 14-KND: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

2. Tờ trình thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng khi nào?

Đảng viên được xét chọn và xét vào danh sách Đảng viên dự bị, nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức là một trong những văn bản trong thủ tục chuyển Đảng chính thức của Đảng viên dự bị. Nghị quyết là văn bản trình cấp ủy đề cập đến danh sách Đảng viên dự bị đủ điều kiện đề bạt Đảng viên chuyên trách.

Từ nghị quyết đã trình đó, người có thẩm quyền sẽ lập biên bản thẩm định nghị quyết. Trong mẫu biên bản thẩm định có nêu các nội dung như đánh giá thí sinh là Đảng viên dự bị đủ (hoặc chưa đủ) tiêu chuẩn để xét công nhận Đảng viên chính thức. Và quy chiếu số liệu tán thành và không tán thành của Đảng viên để đánh giá Đảng viên.

Mời độc giả tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Thủ tục hành chính tại mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Trọn bộ các mẫu phiếu kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết
Xem Thêm:  Mẫu giấy giới thiệu 2022

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022 nhé.

Bài viết Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 07:22:08. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 2022

#Mẫu #báo #cáo #thẩm #định #nghị #quyết #đề #nghị #công #nhận #đảng #viên #chính #thức

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

1. Nội dung cơ bản của mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:
Mẫu 14-KNĐ là một trong những biểu mẫu thuộc các biểu mẫu về nghiệp vụ công tác Đảng viên được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022 tuy nhiên các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Dưới đây là biểu mẫu được cập nhật mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ………………ĐẢNG UỶ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-NQ/ĐU

……………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO
Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận
đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày…….tháng………năm……….., Đảng uỷ bộ phận ………………………. đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………….đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
Tổng số uỷ viên Ban chấp hành ……… đồng chí. Có mặt:……. đồng chí. Vắng mặt:…… đồng chí.
Lý do vắng mặt:
Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………………………….. Chức vụ
Thư ký hội nghị: đồng chí
Sau khi xem xét Nghị quyết số…….-NQ/CB ngày…tháng…năm… của Chi bộ………………………. về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…. tháng…. năm….. trở thành đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.
– Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi thấy đảng viên dự bị ……………………………… có đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của………….. đồng chí(đạt……%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …………….. đồng chí (…………%) với lý do …………………………………………………… Đảng uỷ bộ phận……………………………………… báo cáo Đảng uỷ cơ sở …………………………………. xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Nơi nhận:
– Đảng uỷ…………..
(để báo cáo)
– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

2. Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng khi nào?
Đảng viên được chọn lọc và xét vào danh sách dự bị Đảng viên, nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một trong những văn bản trong thủ tục chuyển Đảng chính thức của các đối tượng Đảng viên dự bị. Nghị quyết là văn bản đệ trình lên Đảng bộ đề cập đến danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để đề bạt chuyển đổi lên Đảng viên chính thức.
Từ nghị quyết đệ trình đó, người có thẩm quyền sẽ lập báo cáo thẩm định nghị quyết. Trong mẫu báo cáo thẩm định đề cập đến các nội dung như đánh giá các đối tượng là Đảng viên dự bị trong việc đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức. Và đề cập đến số liệu tán thành và không tán thành của ủy viên đối với việc đánh giá Đảng viên dự bị.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên 2022

Trọn bộ biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #báo #cáo #thẩm #định #nghị #quyết #đề #nghị #công #nhận #đảng #viên #chính #thức

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

1. Nội dung cơ bản của mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:
Mẫu 14-KNĐ là một trong những biểu mẫu thuộc các biểu mẫu về nghiệp vụ công tác Đảng viên được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022 tuy nhiên các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Dưới đây là biểu mẫu được cập nhật mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ………………ĐẢNG UỶ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-NQ/ĐU

……………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO
Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận
đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày…….tháng………năm……….., Đảng uỷ bộ phận ………………………. đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………….đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
Tổng số uỷ viên Ban chấp hành ……… đồng chí. Có mặt:……. đồng chí. Vắng mặt:…… đồng chí.
Lý do vắng mặt:
Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………………………….. Chức vụ
Thư ký hội nghị: đồng chí
Sau khi xem xét Nghị quyết số…….-NQ/CB ngày…tháng…năm… của Chi bộ………………………. về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…. tháng…. năm….. trở thành đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.
– Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi thấy đảng viên dự bị ……………………………… có đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của………….. đồng chí(đạt……%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …………….. đồng chí (…………%) với lý do …………………………………………………… Đảng uỷ bộ phận……………………………………… báo cáo Đảng uỷ cơ sở …………………………………. xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Nơi nhận:
– Đảng uỷ…………..
(để báo cáo)
– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

2. Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng khi nào?
Đảng viên được chọn lọc và xét vào danh sách dự bị Đảng viên, nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một trong những văn bản trong thủ tục chuyển Đảng chính thức của các đối tượng Đảng viên dự bị. Nghị quyết là văn bản đệ trình lên Đảng bộ đề cập đến danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để đề bạt chuyển đổi lên Đảng viên chính thức.
Từ nghị quyết đệ trình đó, người có thẩm quyền sẽ lập báo cáo thẩm định nghị quyết. Trong mẫu báo cáo thẩm định đề cập đến các nội dung như đánh giá các đối tượng là Đảng viên dự bị trong việc đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức. Và đề cập đến số liệu tán thành và không tán thành của ủy viên đối với việc đánh giá Đảng viên dự bị.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi Đoàn?

Trọn bộ biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #báo #cáo #thẩm #định #nghị #quyết #đề #nghị #công #nhận #đảng #viên #chính #thức

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

1. Nội dung cơ bản của mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:
Mẫu 14-KNĐ là một trong những biểu mẫu thuộc các biểu mẫu về nghiệp vụ công tác Đảng viên được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022 tuy nhiên các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Dưới đây là biểu mẫu được cập nhật mới nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ………………ĐẢNG UỶ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-NQ/ĐU

……………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO
Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận
đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày…….tháng………năm……….., Đảng uỷ bộ phận ………………………. đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………….đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
Tổng số uỷ viên Ban chấp hành ……… đồng chí. Có mặt:……. đồng chí. Vắng mặt:…… đồng chí.
Lý do vắng mặt:
Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………………………….. Chức vụ
Thư ký hội nghị: đồng chí
Sau khi xem xét Nghị quyết số…….-NQ/CB ngày…tháng…năm… của Chi bộ………………………. về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…. tháng…. năm….. trở thành đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.
– Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi thấy đảng viên dự bị ……………………………… có đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của………….. đồng chí(đạt……%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …………….. đồng chí (…………%) với lý do …………………………………………………… Đảng uỷ bộ phận……………………………………… báo cáo Đảng uỷ cơ sở …………………………………. xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Nơi nhận:
– Đảng uỷ…………..
(để báo cáo)
– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 14-KNĐ: Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

2. Báo cáo thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng khi nào?
Đảng viên được chọn lọc và xét vào danh sách dự bị Đảng viên, nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một trong những văn bản trong thủ tục chuyển Đảng chính thức của các đối tượng Đảng viên dự bị. Nghị quyết là văn bản đệ trình lên Đảng bộ đề cập đến danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để đề bạt chuyển đổi lên Đảng viên chính thức.
Từ nghị quyết đệ trình đó, người có thẩm quyền sẽ lập báo cáo thẩm định nghị quyết. Trong mẫu báo cáo thẩm định đề cập đến các nội dung như đánh giá các đối tượng là Đảng viên dự bị trong việc đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức. Và đề cập đến số liệu tán thành và không tán thành của ủy viên đối với việc đánh giá Đảng viên dự bị.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Trọn bộ biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button