Biểu Mẫu

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với các mẫu đơn xin vào Đảng, giấy giới thiệu vào Đảng, nghị quyết chi bộ, nghị quyết cấp ủy,… thì quyết định kết nạp vào cấp ủy của đảng bộ cơ sở là một biểu mẫu không thể thiếu. để hoàn thành thủ tục đóng cửa. kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết của Dữ liệu lớn.

  • Hướng dẫn cách khai lý lịch cho người xin gia nhập Đảng
  • Mẫu Nghị quyết về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

1. Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở có thẩm quyền như thế nào?

Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở được ủy quyền ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.

Quyết định kết nạp Đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng cấp ủy lập, đây là văn bản quyết định danh sách Đảng viên dự bị đủ điều kiện kết nạp cũng như đối tượng dự tuyển. sự phân công của chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.

Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp vào cấp ủy cơ sở, ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi ủy viên ban thường vụ nghiên cứu. . Ban Thường vụ Đảng ủy họp xem xét, nếu có trên 1/2 số ủy viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp Đảng viên.

Đối với cấp uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên phải được sự đồng ý của ít nhất 2/3 số đảng viên đương nhiệm thì mới có quyết định kết nạp đảng viên.

2. Mẫu 9B-KND: Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở được ủy quyền.

Mẫu 9B-KND: Quyết định kết nạp đảng viên cơ sở có thẩm quyền quyết định của cấp ủy gồm các nội dung: căn cứ ra quyết định kết nạp, sau đó cấp ủy ra quyết định kết nạp đảng viên dự bị, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm. sinh, quê quán của người được kết nạp và nhiệm vụ cụ thể của chi hội. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho từng đối tượng kết nạp trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Quyết định kết nạp Đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Con số…. -QD / PUT

……………………ngày …… tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

kết nạp đảng viên

– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số ………… -QĐ ngày …… tháng …… năm ………… của ………… .. ủy quyền cho Đảng ủy quyết định kết nạp và khai trừ Đảng viên;

– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng ……………………

– Xét Nghị quyết số ………….-NQ / CB ngày …… tháng …… năm ………… của chi bộ ………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng …………………… …… đối với Bữa tiệc.

BAN QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH

Điều 1: Tuyển sinh quần chúng ……………………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm …………

Nơi sinh: …………………… vào Đảng cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.

Điều 2: Chi bộ …………. có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí …………. vào Đảng đúng thủ tục quy định.

Điều 3: Văn phòng Đảng ủy, chi bộ ………… và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:
– Ban Thường vụ ………… (để b / c);
Như điều 3.
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T / M BAN ĐẢNG
BẢO VỆ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp
Ngày tháng năm ………

Chi nhánh T / M
BẢO VỆ
(ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Thủ tục hành chính tại mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Đơn tố cáo tội phạm 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 nhé.

Xem Thêm:  Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2022

Bài viết Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-06 13:09:28. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

#Mẫu #9BKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #đảng #viên #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Nhôm Kính Nam Phát.

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.
Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.
2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………
– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

Xem Thêm:  Mẫu phiếu đánh giá chuẩn phó Hiệu trưởng 2022

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9BKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #đảng #viên #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Nhôm Kính Nam Phát.

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.
Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.
2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………
– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng 2022

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9BKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #đảng #viên #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Nhôm Kính Nam Phát.

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.
Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.
2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………
– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button