Biểu Mẫu

Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là mẫu quyết định được lập ra để quyết định kết nạp Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ đảng viên được kết nạp và nhiệm vụ của chi bộ trong việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên dự bị. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

  • Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
  • Mẫu 7-KND: Tờ trình đề nghị kết nạp Đảng viên
  • Mẫu 8-KND: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên được quy định như thế nào?

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) là một trong những mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW mới nhất, có hiệu lực ngày 18 tháng 01 năm 2022. Mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành theo Hướng dẫn 09- HD / BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Quyết định kết nạp Đảng viên là văn bản cuối cùng và quyết định việc kết nạp Đảng viên trong quá trình xét kết nạp Đảng. Khi ra quyết định kết nạp luôn kèm theo biên bản họp Thường trực Hội đồng. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Thành ủy lập.

Chỉ khi có quyết định kết nạp, danh sách công dân đủ điều kiện kết nạp mới được kết nạp Đảng chính thức. Kể từ khi có quyết định, các đảng viên dự bị sẽ được kết nạp lần lượt vào chi bộ.

2. Nội dung cơ bản của mẫu phiếu kết nạp Đảng viên.

Quyết định kết nạp đảng viên cơ cấu gồm các nội dung sau: phần thứ nhất nêu căn cứ kết nạp: xét Điều lệ Đảng, xét đơn xin vào Đảng, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng. Sau đó, ban thường vụ ra quyết định về các vấn đề: thông tin người được kết nạp Đảng, chi bộ chủ trì tổ chức lễ kết nạp Đảng và trách nhiệm của các chi bộ thực hiện quyết định này. Dưới đây là mẫu Quyết định kết nạp Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW, mời bạn đọc tham khảo và tải về.

ĐẢNG BỘ…………………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

-QD / …………

……………………ngày …… tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH

kết nạp đảng viên

– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng ……………………

– Xét Nghị quyết số …… -NQ / CB ngày …… tháng …… …… của chi bộ ……………………, Nghị quyết số ………… -NQ / ĐU ngày …… tháng ……. …… của Đảng ủy …………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng …………………… vào Đảng.

BAN TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tuyển sinh quần chúng ……………………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm …………

Quê quán: ……………………………………… vào Đảng cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Điều 2: Chi bộ …………………… có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí …………………… vào Đảng theo đúng thủ tục quy định.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ……………………………………………………, Chi bộ …………………… và Ông Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành của Quyết định này.

Người nhận:
Như điều 3.
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T / M Ban Thường vụ
BẢO VỆ
(hoặc Phó Bí thư)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp
Ngày tháng năm ………

Chi nhánh T / M
BẢO VỆ
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mời độc giả tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Thủ tục hành chính tại mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Đơn tố cáo tội phạm 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022 nhé.

Xem Thêm:  Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Bài viết Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 01:33:56. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên 2022

#Mẫu #9KNĐ #Quyết #định #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp Đảng viên. Mẫu bản quyết định nêu rõ đảng viên được kết nạp và các nhiệm vụ của chi bộ trong việc tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên dự bị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp Đảng viên tại đây.

Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là gì?
Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) là một trong những biểu mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW mới nhất, có hiệu lực vào ngày 18/01/2022.  Các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
Quyết định kết nạp Đảng viên là văn bản cuối cùng và quyết định việc kết nạp của Đảng viên trong quy trình xét kết nạp Đảng. Khi ban hành quyết định kết nạp luôn kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên do Do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện.
Chỉ khi có quyết định kết nạp thì danh sách các công dân đủ điều kiện xét kết nạp mới chính thức được kết nạp Đảng. Kể từ khi có quyết định, Đảng viên dự bị sẽ được chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho từng người một.
2. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp Đảng viên
Quyết định kết nạp đảng viên kết cấu gồm có các nội dung sau: phần đầu sẽ nêu lên căn cứ kết nạp: xét Điều lệ của Đảng, xét đơn xin vào Đảng, xét Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng. Sau đó ban thường vụ đưa ra quyết định các vấn đề: thông tin người được kết nạp Đảng, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp Đảng và trách nhiệm của các bên thi hành quyết định này. Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/………

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng ……………………………………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy …………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày …… tháng …… năm ………

Xem Thêm:  Kế hoạch giảm tải môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9KNĐ #Quyết #định #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp Đảng viên. Mẫu bản quyết định nêu rõ đảng viên được kết nạp và các nhiệm vụ của chi bộ trong việc tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên dự bị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp Đảng viên tại đây.

Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là gì?
Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) là một trong những biểu mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW mới nhất, có hiệu lực vào ngày 18/01/2022.  Các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
Quyết định kết nạp Đảng viên là văn bản cuối cùng và quyết định việc kết nạp của Đảng viên trong quy trình xét kết nạp Đảng. Khi ban hành quyết định kết nạp luôn kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên do Do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện.
Chỉ khi có quyết định kết nạp thì danh sách các công dân đủ điều kiện xét kết nạp mới chính thức được kết nạp Đảng. Kể từ khi có quyết định, Đảng viên dự bị sẽ được chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho từng người một.
2. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp Đảng viên
Quyết định kết nạp đảng viên kết cấu gồm có các nội dung sau: phần đầu sẽ nêu lên căn cứ kết nạp: xét Điều lệ của Đảng, xét đơn xin vào Đảng, xét Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng. Sau đó ban thường vụ đưa ra quyết định các vấn đề: thông tin người được kết nạp Đảng, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp Đảng và trách nhiệm của các bên thi hành quyết định này. Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/………

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng ……………………………………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy …………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày …… tháng …… năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm 2022

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9KNĐ #Quyết #định #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp Đảng viên. Mẫu bản quyết định nêu rõ đảng viên được kết nạp và các nhiệm vụ của chi bộ trong việc tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên dự bị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp Đảng viên tại đây.

Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

1. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là gì?
Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) là một trong những biểu mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW mới nhất, có hiệu lực vào ngày 18/01/2022.  Các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
Quyết định kết nạp Đảng viên là văn bản cuối cùng và quyết định việc kết nạp của Đảng viên trong quy trình xét kết nạp Đảng. Khi ban hành quyết định kết nạp luôn kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ. Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên do Do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện.
Chỉ khi có quyết định kết nạp thì danh sách các công dân đủ điều kiện xét kết nạp mới chính thức được kết nạp Đảng. Kể từ khi có quyết định, Đảng viên dự bị sẽ được chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho từng người một.
2. Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp Đảng viên
Quyết định kết nạp đảng viên kết cấu gồm có các nội dung sau: phần đầu sẽ nêu lên căn cứ kết nạp: xét Điều lệ của Đảng, xét đơn xin vào Đảng, xét Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng. Sau đó ban thường vụ đưa ra quyết định các vấn đề: thông tin người được kết nạp Đảng, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp Đảng và trách nhiệm của các bên thi hành quyết định này. Dưới đây là mẫu quyết định kết nạp Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/………

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng ……………………………………………………
– Xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ …………………, Nghị quyết số ………-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy …………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.
Điều 2: Chi bộ ……………………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ……………………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ……………………………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày …… tháng …… năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button