Biểu Mẫu

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

Mẫu 7-KND: Tờ trình xin kết nạp Đảng viên năm 2022 là mẫu tờ trình được lập để báo cáo về việc xin kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo,… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

  • Mẫu 6-KND: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
  • Quy trình kết nạp Đảng viên
  • Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

1. Mẫu giấy đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất

Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong việc kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước đánh giá lại trình tự, thủ tục, danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Cấp ủy có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể thấy, Điều lệ Đảng quy định rất chặt chẽ các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ của một Đảng viên. Vì vậy, ngoài các khâu rà soát những người đủ tư cách kết nạp Đảng, chi bộ và người thực hiện quy trình kết nạp đảng viên cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định. Mọi hoạt động của chi bộ phải lập thành văn bản và báo cáo với Đảng ủy cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của biểu mẫu 7-KND

Dưới đây là mẫu biên bản thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

-BC / RED

……………………ngày …… tháng …… năm …………

BÁO CÁO

về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên.

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm …………, Đảng ủy bộ phận …………………… đã họp thẩm định nghị quyết của chi bộ …………………… đề nghị kết nạp quần chúng …………………… vào Đảng.

Tổng số ủy viên Ban Chấp hành ………… đồng chí. Có mặt: ………… đồng chí.

Vắng mặt: ………… đồng chí.

Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: Đồng chí ……………… Chức vụ ……………………

Thư ký Hội nghị: Đ / c ……………………

Sau khi xem xét Nghị quyết số ………… -NQ / CB ngày …… tháng …… ………… của chi bộ …………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng ủy, Đảng ủy Bộ thống nhất kết luận như sau:

– Chi nhánh đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc sai, thiếu) thủ tục theo quy định.

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận ……………… báo cáo Đảng ủy cơ sở …………………… xem xét (hoặc không ) nhận vào. quần chúng ………… kết nạp Đảng được ………… đồng chí kết nạp (đạt …………%) trên tổng số cấp ủy viên các cấp; số không đồng ý ………… đồng chí (chiếm …………%) với lý do …………………………………………………….

Đề nghị Đảng ủy cơ sở:

– Xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi nhánh có phải làm lại (hoặc không) thủ tục ………….

– (Hoặc không) xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Người nhận:
– Đảng ủy …………………… .. (để b / c);
– Tiết kiệm.

T / M BAN ĐẢNG
BẢO VỆ

(ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ đến bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm đọc các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính của mục Biểu mẫu.

Những bài viết liên quan:

  • Đơn tố cáo tội phạm 2022
  • Đơn xin rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 nhé.

Xem Thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3

Bài viết Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-07 10:35:47. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

#Mẫu #7KNĐ #Báo #cáo #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
Quy trình kết nạp Đảng viên
Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

1. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước thẩm định lại các trình tự, thủ tục và danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Đảng bộ có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền của chi bộ và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào trong hàng ngũ của Đảng.
Có thể thấy rằng, Điều lệ Đảng quy định rất nghiêm ngắt các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của một người Đảng viên. Do vậy, bên cạnh các khâu xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện để kết nạp Đảng thì chi bộ Đảng, người thực hiện các quy trình kết nạp đảng cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định. Mọi hoạt động của đảng chi bộ đều phải lập thành văn bản để báo cáo tới Đảng bộ cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của mẫu 7-KNĐ
Dưới đây là mẫu báo cáo về việc thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -BC/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm ………, Đảng ủy bộ phận ……………………………………… đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………………… đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …………… đồng chí. Có mặt: …………… đồng chí.
Vắng mặt: …………… đồng chí.
Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………
Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………… Chức vụ …………………………
Thư ký hội nghị: Đồng chí …………………………
Sau khi xem xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận…………… báo cáo với Đảng ủy cơ sở ………………… xét (hoặc không) kết nạp quần chúng ……………………… vào Đảng với sự tán thành của …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số cấp ủy viên; số không tán thành …………… đồng chí (chiếm ………%) với lý do……………………………………………………………………………….
Đề nghị Đảng ủy cơ sở:
– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục ……………
– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:– Đảng ủy………………….. (để báo cáo);– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬNBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Xem Thêm:  Phiếu góp ý bản mẫu giáo khoa lớp 3 – Tất cả các môn năm học 2022-2023

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #7KNĐ #Báo #cáo #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
Quy trình kết nạp Đảng viên
Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

1. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước thẩm định lại các trình tự, thủ tục và danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Đảng bộ có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền của chi bộ và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào trong hàng ngũ của Đảng.
Có thể thấy rằng, Điều lệ Đảng quy định rất nghiêm ngắt các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của một người Đảng viên. Do vậy, bên cạnh các khâu xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện để kết nạp Đảng thì chi bộ Đảng, người thực hiện các quy trình kết nạp đảng cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định. Mọi hoạt động của đảng chi bộ đều phải lập thành văn bản để báo cáo tới Đảng bộ cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của mẫu 7-KNĐ
Dưới đây là mẫu báo cáo về việc thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -BC/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm ………, Đảng ủy bộ phận ……………………………………… đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………………… đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …………… đồng chí. Có mặt: …………… đồng chí.
Vắng mặt: …………… đồng chí.
Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………
Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………… Chức vụ …………………………
Thư ký hội nghị: Đồng chí …………………………
Sau khi xem xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận…………… báo cáo với Đảng ủy cơ sở ………………… xét (hoặc không) kết nạp quần chúng ……………………… vào Đảng với sự tán thành của …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số cấp ủy viên; số không tán thành …………… đồng chí (chiếm ………%) với lý do……………………………………………………………………………….
Đề nghị Đảng ủy cơ sở:
– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục ……………
– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:– Đảng ủy………………….. (để báo cáo);– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬNBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Xem Thêm:  Mẫu văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #7KNĐ #Báo #cáo #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
Quy trình kết nạp Đảng viên
Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

1. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước thẩm định lại các trình tự, thủ tục và danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Đảng bộ có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền của chi bộ và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào trong hàng ngũ của Đảng.
Có thể thấy rằng, Điều lệ Đảng quy định rất nghiêm ngắt các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của một người Đảng viên. Do vậy, bên cạnh các khâu xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện để kết nạp Đảng thì chi bộ Đảng, người thực hiện các quy trình kết nạp đảng cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định. Mọi hoạt động của đảng chi bộ đều phải lập thành văn bản để báo cáo tới Đảng bộ cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của mẫu 7-KNĐ
Dưới đây là mẫu báo cáo về việc thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -BC/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm ………, Đảng ủy bộ phận ……………………………………… đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………………… đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …………… đồng chí. Có mặt: …………… đồng chí.
Vắng mặt: …………… đồng chí.
Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………
Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………… Chức vụ …………………………
Thư ký hội nghị: Đồng chí …………………………
Sau khi xem xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận…………… báo cáo với Đảng ủy cơ sở ………………… xét (hoặc không) kết nạp quần chúng ……………………… vào Đảng với sự tán thành của …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số cấp ủy viên; số không tán thành …………… đồng chí (chiếm ………%) với lý do……………………………………………………………………………….
Đề nghị Đảng ủy cơ sở:
– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục ……………
– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:– Đảng ủy………………….. (để báo cáo);– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬNBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Nhôm Kính Nam Phát chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:

Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button