Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 4 Unit 8 Lesson 1 (Trang 52, Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 4 Unit 8

– Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who’s your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?

1. Look, listen anh repeat.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 4 unit 8

Click tại đây để nghe:

*

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What are you doing, Nam? Bạn đang làm gì vậy Nam?I”m studying for my English lesson.Mình đang học bài tiếng Anh của mình.b) When do you have English? Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu.c) What about you? Còn bạn thì sao?I have it on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays.Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu.d) Who”s your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?

It”s Miss Hien. Cô Hiền.

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

*

Chỉ và nói.

• When do you have Science, Sam?Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Sam?I have it on Mondays and Thursdays.Mình có nó vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.• When do you have Science, Fred?Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Fred?I have it on Tuesdays and Wednesdays.Mình có nó vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.

3. Let”s talk.

What subjects do you have? Bạn có môn học gì?When do you have…? Khi nào bạn có môn…?Who”s your… teacher? Ai là giáo viên… của bạn?

4. Listen and number.

Xem thêm: Sân Golf Tiếng Anh Là Gì – Sân Golf Trong Tiếng Anh Là Gì

Click tại đây để nghe:

*

Nghe và điền số.

a 3 b 4 c 1 d 2Bài nghe:1. A: What day is it today?B: It”s Monday.A: We have PE today.B: Yes, we have it on Mondays and Wednesdays.2. A: When do you have PE?B: I have it on Wednesdays and Thursdays.A: Today is Thursday. So we have PE today, right?B: That”s right.3. A: When do you have PE?B: I have it on Tuesdays and Thursdays.A: Today is Thursdays. So we have PE today.B: That”s right.4. A: When do you have PE?B: I have it on Tuesdays and Fridays. What about you?

A: Me too.

5. Look and write.

*

Nhìn và viết.

Today is Tuesday.I have English today.Tomorrow is Wednesday.I have English on Wednesdays, too.When do you have English?Hôm nay là thứ Ba.Tôi có môn Tiếng Anh hôm nay.Ngày mai là thứ Tư.Tôi cũng có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Tư.Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *