Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Big Data VN xin giới thiệu tới các bạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài là gì?

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài là mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Bạn đang xem: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

GIẤY PHÉP (1)

Thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài,

tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động Văn phòng đại diện của ………………..;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

CHO PHÉP:

1. Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài……………………….được thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo địa chỉ

Điện thoại: ………Email: ………….Fax:……………..

– Người đứng đầu Văn phòng đại diện là ông (bà):………………..

– Quốc tịch:………………………….. – Số hộ chiếu/ số giấy CMND:……………………………..cấp ngày………. tháng……năm…….tại……………………………

2. Văn phòng đại diện của Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được hoạt động theo nội dung sau đây:

3. Nhà xuất bản nước ngoài/ tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài và Văn phòng đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của giấy phép này, các quy định pháp luật về Văn phòng đại diện và quy định pháp luật có liên quan.

4. Giấy phép này kèm theo Phụ lục và có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày ký.

Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa, photocopy không có giá trị./.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chú thích:

– Giấy phép được đóng dấu giáp lai với phụ lục kèm theo (nếu có).

PHỤ LỤC

(Kèm theo Giấy phép số…………/GP-BTTTT…….ngày…….tháng….năm……

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Ngày, tháng, năm

Nội dung điều chỉnh, bổ sung thông tin và gia hạn

Người có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *