Biểu Mẫu

Đơn xin nhận hài cốt

Đơn xin nhận hài cốt là mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020 / TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm. chất độc. Xin vui lòng tham khảo.

1. Đơn xin nhận hài cốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

………….… ([14])………….., ngày tháng năm ………..…

ĐƠN XIN PHỤC HỒI

Thân mến: ……………………………………([15]) …………………………………………………….

…………………………………………………… ..

Tên tôi là: ……….. ……….………….…; giới tính: …………; Ngày sinh: ………/……../……….

Tên khác: ………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………..……; dân tộc ………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Số CMND / thẻ CCCD / Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………;

cấp ngày: …… /… ../ ……… .; nơi cấp: ………………. ……………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Mối quan hệ với người bị thi hành án: là ………… ([16]) …………. sau đó…………

…………. ([17]) ……………………; giới tính: …….…; Ngày sinh: ………/………/………

Quốc tịch: …………………………………………..………; dân tộc ……………………………

Quyết định thi hành án tử hình số ………… / QĐ-TA ngày …………. / ……. / ……. …… của Tòa án …………… ([18]) …………………………………………………….

Được thi hành ngày …… .. / …… / …….… Tại ……………. ([19]) ……………………

An táng tại: …………………… ([20]) ……………………………………………………

Tôi làm đơn này với nguyện vọng được nhận hài cốt của ………….… (4) ………….… Về an táng tại …………… ([21]) ……………………………………………………

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chịu mọi chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

XÁC NHẬN CỦA …………………….([22])…….…
(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

[1] Các trang web.

[2] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án

[3] Mối quan hệ với một người đã bị hành quyết.

[4] Tên của người đã bị kết án tử hình.

[5] Địa chỉ an táng.

[6] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, cơ quan đại diện có thẩm quyền của nước mà người chấp hành án tử hình mang quốc tịch.

[7] Các trang web.

[8] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án

[9] Mối quan hệ với một người đã bị hành quyết.

[10] Tên của người đã bị kết án tử hình.

[11] Địa chỉ nơi hỏa táng.

[12] Địa chỉ nơi chôn cất tro cốt.

[13] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, cơ quan đại diện có thẩm quyền của nước mà người chấp hành án tử hình mang quốc tịch.

[14] Các trang web.

[15] Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án.

[16] Mối quan hệ với một người đã bị hành quyết.

[17] Tên của người đã bị kết án tử hình.

[18] Tòa ra quyết định thi hành án tử hình.

[19] Địa chỉ nơi thực hiện.

[20] Địa chỉ nơi chôn cất người bị hành quyết.

[21] Địa chỉ nơi đưa hài cốt về an táng.

[22] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, cơ quan đại diện có thẩm quyền của nước mà người chấp hành án tử hình mang quốc tịch.

2. Quy định về yêu cầu nhận thi thể, hài cốt của người bị kết án tử hình.

1. Đối tượng:

Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án được làm thủ tục nhận lại thi hài, hài cốt của người bị thi hành án, trừ các trường hợp sau đây:

+ Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của BLHS.

+ Tử tù mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 3 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hài.

2. Quyền hạn:

– Chánh án ra quyết định thi hành án tử hình.

3. Hồ sơ:

Đơn xin nhận thi hài tử tù có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

– Trường hợp người bị kết án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị kết án có quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. .

– Lưu ý: Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người đến nhận tử thi, mối quan hệ với người bị kết án; cam kết đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chịu chi phí.

4. Thời hạn:

– Ở trong 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thi hành án tử hình thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của họ biết để làm đơn xin nhận tử thi.

– Ở trong 3 ngày làm việc Kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù phải làm đơn xin nhận thi thể.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận tử hình. kết án. hoặc từ chối nhận xác để mai táng. Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì Chánh án thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó thường trú. Quốc tịch;

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người yêu cầu ngay sau khi thi hành án đến nhận thi hài về an táng.

– Việc giao, nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày thông báo và phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên giao, nhận; Hết thời hạn này mà người yêu cầu không đến nhận thi hài thì cơ quan thi hành án hình sự tiến hành chôn cất. Không tổ chức giao, nhận thi hài của người bị thi hành án vào ban đêm (từ 10h hôm trước đến 6h hôm sau).

– Trường hợp không nhận được thi thể hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận thi thể:

+ Sau 3 năm, kể từ ngày phải thi hành án, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án có quyền làm đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án. Thực thi. tuyên án nhận hài cốt. Trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận hài cốt, mối quan hệ với người phải thi hành án; cam kết đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

+ Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị kết án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Anh. Tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Đơn xin nhận hài cốt này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Đơn xin nhận hài cốt sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Đơn xin nhận hài cốt hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Đơn xin nhận hài cốt nhé.

Xem Thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản 2022

Bài viết Đơn xin nhận hài cốt được đăng bởi vào ngày 2022-06-13 15:27:42. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Đơn xin nhận hài cốt

#Đơn #xin #nhận #hài #cốt

Đơn xin nhận hài cốt là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mời các bạn tham khảo.
1. Đơn xin nhận hài cốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…………..…([14])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…
ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT
Kính gửi: ……………………………………([15])……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Tôi tên là: ……….. ……….………….…; giới tính: …………; ngày sinh: ………/……../……….
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: …………………………………………………..……; dân tộc ………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………
Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………;
cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ……………….……………………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….
Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ……………([16]) ……………. của…………
……………………….([17])………………; giới tính: ……..…; ngày sinh: ………/………/………
Quốc tịch: …………………………………………..………; dân tộc ……………………………
Quyết định thi hành án tử hình số …………/QĐ-TA ngày ………../ ……./ …….…… của Tòa án …………………………([18])…………………………………………………….
Đã bị thi hành án tử hình ngày …..… / …… / …….… tại …………….([19])…………………
Mai táng tại: ………………………………………([20])………………………………………………
Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận hài cốt của ………….…(4)………….… về mai táng tại ……………………………………([21])………………………………………
Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ……………..([22])…….…(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)

[1] Địa danh.
[2] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[3] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[4] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[5] Địa chỉ nơi mai táng.
[6] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[7] Địa danh.
[8] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[9] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[10] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[11] Địa chỉ nơi hỏa táng.
[12] Địa chỉ nơi mai táng tro cốt.
[13] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[14] Địa danh.
[15] Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án.
[16] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[17] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[18] Tòa án ra quyết định thi hành án tử hình.
[19] Địa chỉ nơi thi hành án tử hình.
[20] Địa chỉ nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình.
[21] Địa chỉ nơi đưa hài cốt về mai táng..
[22] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
2. Quy định về việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình
1. Đối tượng:
– Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục nhận lại thi thể tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình trừ các trường hợp sau:
+ Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ luật Hình sự.
+ Tử tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy đinh tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
+ Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử.
2. Thẩm quyền:
– Chánh Tòa ra quyết định thi hành án tử hình.
3. Hồ sơ:
– Đơn xin nhận tử thi của tử tù có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.
– Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt.
– Lưu ý: Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.
4. Thời hạn:
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù biết để làm đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù phải nộp đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Trường hợp tử tù là người nước ngoài, thì Chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch;
– Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về an táng.
– Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ ký của các bên giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm an táng. Không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau).
– Trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận tử thi:
+ Sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
+ Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022

#Đơn #xin #nhận #hài #cốt

Đơn xin nhận hài cốt là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mời các bạn tham khảo.
1. Đơn xin nhận hài cốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…………..…([14])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…
ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT
Kính gửi: ……………………………………([15])……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Tôi tên là: ……….. ……….………….…; giới tính: …………; ngày sinh: ………/……../……….
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: …………………………………………………..……; dân tộc ………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………
Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………;
cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ……………….……………………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….
Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ……………([16]) ……………. của…………
……………………….([17])………………; giới tính: ……..…; ngày sinh: ………/………/………
Quốc tịch: …………………………………………..………; dân tộc ……………………………
Quyết định thi hành án tử hình số …………/QĐ-TA ngày ………../ ……./ …….…… của Tòa án …………………………([18])…………………………………………………….
Đã bị thi hành án tử hình ngày …..… / …… / …….… tại …………….([19])…………………
Mai táng tại: ………………………………………([20])………………………………………………
Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận hài cốt của ………….…(4)………….… về mai táng tại ……………………………………([21])………………………………………
Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ……………..([22])…….…(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)

[1] Địa danh.
[2] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[3] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[4] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[5] Địa chỉ nơi mai táng.
[6] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[7] Địa danh.
[8] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[9] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[10] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[11] Địa chỉ nơi hỏa táng.
[12] Địa chỉ nơi mai táng tro cốt.
[13] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[14] Địa danh.
[15] Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án.
[16] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[17] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[18] Tòa án ra quyết định thi hành án tử hình.
[19] Địa chỉ nơi thi hành án tử hình.
[20] Địa chỉ nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình.
[21] Địa chỉ nơi đưa hài cốt về mai táng..
[22] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
2. Quy định về việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình
1. Đối tượng:
– Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục nhận lại thi thể tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình trừ các trường hợp sau:
+ Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ luật Hình sự.
+ Tử tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy đinh tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
+ Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử.
2. Thẩm quyền:
– Chánh Tòa ra quyết định thi hành án tử hình.
3. Hồ sơ:
– Đơn xin nhận tử thi của tử tù có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.
– Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt.
– Lưu ý: Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.
4. Thời hạn:
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù biết để làm đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù phải nộp đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Trường hợp tử tù là người nước ngoài, thì Chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch;
– Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về an táng.
– Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ ký của các bên giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm an táng. Không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau).
– Trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận tử thi:
+ Sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
+ Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) 2022

#Đơn #xin #nhận #hài #cốt

Đơn xin nhận hài cốt là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mời các bạn tham khảo.
1. Đơn xin nhận hài cốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…………..…([14])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…
ĐƠN XIN NHẬN HÀI CỐT
Kính gửi: ……………………………………([15])……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Tôi tên là: ……….. ……….………….…; giới tính: …………; ngày sinh: ………/……../……….
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: …………………………………………………..……; dân tộc ………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………
Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………;
cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ……………….……………………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….
Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ……………([16]) ……………. của…………
……………………….([17])………………; giới tính: ……..…; ngày sinh: ………/………/………
Quốc tịch: …………………………………………..………; dân tộc ……………………………
Quyết định thi hành án tử hình số …………/QĐ-TA ngày ………../ ……./ …….…… của Tòa án …………………………([18])…………………………………………………….
Đã bị thi hành án tử hình ngày …..… / …… / …….… tại …………….([19])…………………
Mai táng tại: ………………………………………([20])………………………………………………
Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận hài cốt của ………….…(4)………….… về mai táng tại ……………………………………([21])………………………………………
Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ……………..([22])…….…(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ họ và tên)

[1] Địa danh.
[2] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[3] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[4] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[5] Địa chỉ nơi mai táng.
[6] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[7] Địa danh.
[8] Chánh án Tòa án đã ra Quyết định thi hành án
[9] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[10] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[11] Địa chỉ nơi hỏa táng.
[12] Địa chỉ nơi mai táng tro cốt.
[13] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
[14] Địa danh.
[15] Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi đã thi hành án.
[16] Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình.
[17] Họ tên của người đã bị thi hành án tử hình.
[18] Tòa án ra quyết định thi hành án tử hình.
[19] Địa chỉ nơi thi hành án tử hình.
[20] Địa chỉ nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình.
[21] Địa chỉ nơi đưa hài cốt về mai táng..
[22] Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch.
2. Quy định về việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình
1. Đối tượng:
– Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục nhận lại thi thể tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình trừ các trường hợp sau:
+ Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ luật Hình sự.
+ Tử tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy đinh tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
+ Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử.
2. Thẩm quyền:
– Chánh Tòa ra quyết định thi hành án tử hình.
3. Hồ sơ:
– Đơn xin nhận tử thi của tử tù có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.
– Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt.
– Lưu ý: Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.
4. Thời hạn:
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù biết để làm đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù phải nộp đơn xin nhận tử thi.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Trường hợp tử tù là người nước ngoài, thì Chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch;
– Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về an táng.
– Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ ký của các bên giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm an táng. Không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau).
– Trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận tử thi:
+ Sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
+ Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button