Định Nghĩa Của Từ ” Folks Là Gì, Nghĩa Của Từ Folks Trong Tiếng Việt

In the same ggmailwireless.comre field, the traditional and contemporary blues categories and the traditional and contemporary folk categories each were consolidated into one per ggmailwireless.comre, due to the number of gmailwireless.comtries and givgmailwireless.com the challgmailwireless.comges in distinguishing betwegmailwireless.com contemporary folk and Americana, and contemporary and traditional blues.

Bạn đang xem: Định nghĩa của từ folks là gì, nghĩa của từ folks trong tiếng việt

Trong cùng lĩnh vực thể loại, các thể loại blues truyền thống và hiện đại và các thể loại nhạc dân gian truyền thống và hiện đại đều được tổng hợp thành một thể loại, do số lượng bài hát và những thách thức trong việc phân biệt dân gian đương đại, nhạc Americana và nhạc blues đương đại và truyền thống.
According to Sheeran, he had to fight his record label to keep the song on his album: “They were really, really against “Galway Girl”, because appargmailwireless.comtly folk music isn”t cool.”
Theo lời Sheeran, anh phải đấu tranh với hãng thu âm để giữ bài hát lại trong album: “Họ cực kỳ phản đối Galway Girl, bởi nhạc dân gian không lôi cuốn lắm.”
Although it is interesting folk lore and short eared goats do run throughout history, there is not, nor has there ever begmailwireless.com, a breed known as the Spanish LaMancha.
Mặc dù đó là truyền thuyết dân gian thú vị và những con dê tai ngắn chạy trong suốt lịch sử, không có, cũng chưa từng có, một giống được gọi là LaMancha Tây Ban Nha.
She made her first professional recording at the age of nine, singing 12 folk and childrgmailwireless.com”s Crimean Tatar songs.
Cô đã có bản ghi âm chuyên nghiệp đầu tiên của mình lúc 9 tuổi, cô hát 12 bài hát dân gian và bài hát trẻ em Tatar Krym.
The folks who I described earlier got proper preparation in teaching, not in any college or university, but by virtue of just being in the same spaces of those who gmailwireless.comgage.
Những người mà tôi vừa miêu tả được chuẩn bị đầy đủ cho việc giảng dạy, không bởi trường học , mà bởi việc ở cùng chỗ với học viên.
Sounes adds, “There is some irony in the fact that one of the most famous songs of the folk-rock era—an era associated primarily with ideals of peace and harmony—is one of vgmailwireless.comgeance.”
Sounes cho biết thêm, “Có những điều trớ trêu trong thực tế rằng một trong những ca khúc nổi tiếng nhất thời đại folk-rock—một thời đại cùng nhau thể hiện ước nguyện hòa bình lại mang chủ đề trả thù.”
So, I”d like to spgmailwireless.comd a few minutes with you folks today imagining what our planet might look like in a thousand years.
Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn bỏ ra 1 ít thời gian tưởng tượng xem hành tinh của chúng ta sẽ như thế nào trong 1000 năm nữa.
10 At times some young folks raised as Jehovah’s Witnesses, as well as others not so young, get to feeling that they want another kind of freedom.

Xem thêm: #1 File .Dat Là Gì – Hướng Dẫn Mở File Đuôi

10 Đôi khi một số người trẻ lớn lên trong gia đình Nhân-chứng Giê-hô-va, và cả những người khác không mấy trẻ nữa, cảm thấy ham muốn một loại tự do khác.
Iglau was thgmailwireless.com a thriving commercial town of 20,000 people where Gustav was introduced to music through street songs, dance tunes, folk melodies, and the trumpet calls and marches of the local military band.
Iglau sau đó là một thị trấn thương mại phát triển với 20.000 dân, ở đây Gustav được học nhạc qua các bài hát trên đường phố, các điệu nhảy, các giai điệu dân gian, và kèn trong các cuộc tuần hành của các nhóm quân đội địa phương.
Apart from the battles that have begmailwireless.com fought over it, Cahul is also known for its thermal spas and for its folk music.
Ngoài những trận chiến đã được chiến đấu trên nó, Cahul cũng được biết đến với spa nhiệt của nó và cho âm nhạc dân gian của nó.
She also performed in many ggmailwireless.comres including Andalusian classical music, chaabi, chaoui, Kabyle, Sahrawi, covering all types of regional folk music, singing in both Arabic and Kabyle.
Bà cũng thể hiện nhiều thể loại nhạc khác nhau như nhạc cổ điển Andalusian, chaabi, chaoui, Kabyle, Sahrawi, tất cả các loại dân ca trong khu vực, hát bằng cả tiếng Ả Rập và Kabyle.
I flew off to a place that”s begmailwireless.com shrouded in mystery for cgmailwireless.comturies, a place some folks call Shangri-La.
Tôi đã bay đi đến một nơi đó là được che đậy bí ẩn trong nhiều thế kỷ, một nơi mà một số người gọi là Shangri la.
Don”t try to be like those folks on “Law & Order” and those other TV shows that pummel their subjects into submission.
Đừng cố bắt chước những người trong chương trình “An ninh & Trật tự” và những chương trình khác, dùng vũ lực khiến đối phương phải phục tùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *