Chất Rắn Không Màu Dễ Tan Trong Nước Kết Tinh Ở Điều Kiện Thường Là

*


Bạn đang xem: Chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại onfire-bg.com. Đăng ký ngay!

*

Thi online trên app onfire-bg.com. Tải ngay!

Đáp án C

A. C2H5OH là chất lỏng ở điều kiện thường.

B. C6H5NH2 là chất lỏng ở điều kiện thường, ít tan trong nước

C. Đúng

D. CH3NH­2 là chất khí ở điều kiện thường

HÓA 12 – BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. – Livestream HÓA thầy TÀI

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X →+CH3OH/HCl, to Y →+C2H5OH/HCl, to Z →+NaOH du, to T 

Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T là

Có các phát biểu sau:

(a) H2NCH2COHNCH2CH2COOH có chứa 1 liên kết peptit trong phân tử;

(b) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, có mùi khai, độc;

(c) Benzenamin làm xanh quỳ ẩm;

(d) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo phức với Cu(OH)2;

(e) Thủy phân đến cùng protein đơn giản chỉ thu được các α–amino axit;

(f) Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau.

Số phát biểu đúng là

Xem thêm: Thuế Nhà Thầu Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường (P2)

Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala-Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

Cho dãy các chất: dung dịch saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, onfire-bg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

*

*

*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *