Cách Tạo Liên Kết Giữa Các Bảng Trong Sql, Hướng Dẫn Tạo Bảng Trong Sql Server

Thực thể (Entity) là đối tượng mà ta cần quan tâm trong công tác quản lý. Một đối tượng có thể là:

Rất cụ thể:

Nhân viên của một cơ quan là đối tượng cần quản lý.Tờ hoá đơn là một đối cần quản lý.…

Hoặc trừu tượng, chẳng hạn:

Khoa tin họcNgành toán ứng dụng.…

Tiêu chuẩn xác định thực thể

Có ích cho quản lý.Phân biệt được giữa các thực thể với nhau.

Bạn đang xem: Cách tạo liên kết giữa các bảng trong sql

Kiểu thực thể:

Là tập hợp các đối tượng cùng loại hình thành một kiểu thực thể, nói khác đi kiểu thực thể chính là những thực thể cùng được mô tả bằng những đặc trưng giống nhau.

Ví dụ: Một nhân viên là một thực thể, tập hợp các nhân viên của cùng một hệ thống tạo thành một kiểu thực thể.

Thuộc tính của thực thể: Thuộc tính được hiểu là dữ liệu,là tính chất đê dùng để mô tả một đặc trưng của thực thể.

Ví dụ:Thực thể SinhViên có các thuộc tính:HọTên, QueQuan, MaSV…

Thuộc tính của liên kết: Là các tính chất chung của các quan hệ trong một tập thực thể. thuộc tính của quan hệ phụ thuộc vào tất cả các tập thực thể tham gia vào quan hệ.

Xem thêm: Cách Chơi Truy Kích Trên Điện Thoại Iphone, Android, Samsu, Truy Kích Mobile

Chú ý: Chú ý thực thể có thể là đa trị, đơn trị hoặc phức hợp

thuộc tính phức hợp: giá trị của thuộc tính có thể chia nhỏ thanh các phần có nghĩa . VD: thuộc tính họ và tên, thuộc tính địa chỉ…thuộc tính đa trị: gia trị của thuộc tính là những thành phần thuộc cùng một loại. VD: thuộc tính ngoại ngữ

Liên kết

Một liên kết là một sự ghép nối giữa hai hay nhiều thực thể. Phản ánh sự liên hệ giữa các thực thể.Có các kiểu liên kết sau.

Quan hệ 1-1 (đọc là liên kết một một): Hai thực thể A và B có mối quan hệ 1-1 nếu một thực thể kiểu A tương ứng với một thực thể kiểu B và ngược lại:

Tiếp theo mình sẽ xây dựng Database và mối quan hệ giữa chúng

Ở đây mình dùng SQL server 2012 để tạo Database,có 2 cách xây dựng Database với SQL server.

1. sử dụng Transact-SQL (còn gọi là T-SQL) là một ngôn ngữ lập trình database hướng thủ tục độc quyền của Microsoft sử dụng trong SQL Server.

2.dùng giao diện design, sử dụng design ưu điểm k phải viết code dễ sử dụng

Ở đây mình sẽ làm cả hai cách

1.Sử dụng Transact-SQL (còn gọi là T-SQL). tạo Database.

–tạo database có tên facebookcreate database facebook;–SỬ database có tên facebookuse facebook;–Tạo Table có tên tbl_UserCREATE TABLE tbl_User( id int PRIMARY KEY, username nvarchar(30) NOT NULL, addpress nvarchar(200), phone int, emmail varchar(50), gender varchar(10) NOT NULL DEFAULT “Male”);–Tạo Table có tên tbl_PostcategoryCREATE TABLE tbl_Postcategory( id int PRIMARY KEY, name nvarchar(50));–Tạo Table có tên tbl_postCREATE TABLE tbl_Post( id int PRIMARY KEY, title nvarchar(300) NOT NULL, content ntext NOT NULL, created datetime, /* Khóa ngoại thể hiện bài viết thuộc danh mục nào */ Postcategory_id int, constraint fk_Postcategory foreign key (Postcategory_id) references tbl_Postcategory(id), /* khóa ngoại thể hiện bài viết do ai viết */ User_id int, constraint fk_User foreign key (User_id) references tbl_User(id),);–Tạo Table có tên tbl_commentCREATE TABLE tbl_Comment( id int PRIMARY KEY, content ntext NOT NULL, date datetime, /*Khóa ngoại thể hiện ai đã bình luận */ User_comment_id int, constraint fk_Usercomment foreign key (User_comment_id) references tbl_User(id), /*khóa ngoại thể hiện bình luận bài đăng nào */ comment_post_id int, constraint fk_comment_tpost foreign key (comment_post_id) references tbl_Post(id),);–Nhập thông tin cho Table Userinsert into tbl_User(id,username,phone) values (1,”Thanh Tùng”,0973315497),(2,”Nguyên thị V”,6677028);–Nhập dữ liệu cho Table Postcategoryinsert into tbl_Postcategory(id,name) values (1,”tâm trạng”),(2,”vui vẻ”),(3,”quảng cáo”);–Nhập giữ liêu cho Table Postinsert into tbl_Post(title,content) values (“Demo1″,”Demo content 1”), (“Demo2″,”Demo conten 2″); –Nhập dữ liệu cho Table commentinsert into tbl_Comment(id,content) values (1,”hello”), (2,”welcome”);– lấy thông tin của tbl_Userselect * from tbl_User;– lấy thông tin của tbl_Postcategoryselect * from tbl_Postcategory;– lấy thông tin của tbl_postselect * from tbl_Post;– lấy thông tin của tbl_commentselect * from tbl_Comment;
Kết quả

Database diagrams

2. với trình Design

Ưu điểm dễ dàng sử dụng không cần nhớ code

Đầu tiên bạn New một Database

Sau đó lưu lại

*

tạo bảng trong sql server 2012

Vậy là bạn đã tạo xong Table, để phát sinh code từ Table bạn vừa tạo => Bạn nhấp vào Table đã tạo chuột phải chọn Script Table as, như hình dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *