Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng được sử dụng phổ biến tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT nhằm kiểm tra xem hồ sơ giáo viên chuẩn bị có đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu dạy học hay không. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
  • Biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp
  • Mẫu biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

1. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 1

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào lúc ……giờ…….phút, ngày……tháng……năm 20……………………………………………

tổ chuyên môn: tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên lần thứ …… năm học ………..với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

I. Thành phần kiểm tra:

1. Người kiểm tra:

1- Họ, tên: …………………………………………………Chức vụ ……………………..

2- Họ, tên: …………………………………………………Chức vụ ……………………..

2. Người được kiểm tra:

Họ, tên giáo viên được kiểm tra:…………………………………………….…….…..

Môn: …………………………………..;Tổ chuyên môn.…………………………………

II. Nội dung kiểm tra

1. Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng)

Đã lên kế hoạch đến tuần:…………., so với yêu cầu:……………….

Nhận xét:

Xếp loại:

2. Giáo án giảng dạy

3. Giáo án giảng dạy chuyên môn

1- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:…………..

2- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

3- Giáo án môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

4. Giáo án giảng dạy tự chọn

1- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

2- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

3- GA tự chọn môn:……………………….đã soạn đến tiết………., so với yêu cầu PPCT:……………

Nhận xét:

Xếp loại:

5. Sổ điểm cá nhân

Tiến độ cho điểm so với yêu cầu:……………………………………………………………………………….

Nhận xét:

Xếp loại:

6. Sổ dự giờ

Đã dự giờ được:…………….., so với yêu cầu:…………………….

Nhận xét:

Xếp loại:

7. Sổ hội họp

Nhận xét:

Xếp loại:

8. Sổ chủ nhiệm

Nhận xét:

Xếp loại:

9. Hồ sơ khác

III. Ý kiến người được kiểm tra

Xếp loại chung:………………………………..

Người được kiểm tra

…………, ngày……tháng ……năm 20……

Người kiểm tra

2. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng số 2

TRƯỜNG………..

TỔ:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ…….tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

I – Thành phần kiểm tra:

1- Người kiểm tra: …………………………………………

2- Người được kiểm tra: ……………………………………….

II – Nội dung kiểm tra:

1- Giáo án:

– Nhận xét: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

2- Sổ điểm :

– Đã vào điểm đến tháng thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………..

– Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3- Sổ chủ nhiệm:

– Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………

………………………………………………………………………………………

4- Sổ dự giờ:

– Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………………

– Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5- Sổ công tác (Sổ họp):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6- Các loại sổ sách khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đánh giá xếp loại chung: …………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………

Người được kiểm tra

Người kiểm tra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *