Biểu Mẫu

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022

Mời các bạn tham khảo bản Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tập thể xuất sắc. Cũng giống như mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, bạn đọc tải mẫu báo cáo thành tích tập thể và điền đầy đủ thông tin về tập thể và thành tích đã đạt được.

Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Mẫu thường lập ra vào dịp cuối năm, nội dung mẫu báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

  • Báo cáo thành tích cá nhân

1. Báo cáo thành tích tập thể là gì?

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích mà tập thể đạt được trong thời gian vừa qua đề nghị tặng thưởng cho tập thể. Mẫu nêu rõ thành tích của tập thể, thông tin của tập thể…

  • Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng
  • Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên
  • Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

2. Mẫu báo cáo thành tích tập thể

Mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây được áp dụng chung cho mọi tập thể, đơn vị, tổ chức. Tập thể nào cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo các thành tích đã đạt được. Về phần sơ lược và đặc điểm tình hình thì người lập mẫu báo cáo sẽ dựa trên tình hình thực tế tại tập thể nơi mình làm việc, sinh sống để báo cáo. Mẫu báo cáo thể hiện rõ ràng và cụ thể chi tiết danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………..,ngày…. tháng…. năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Tên tập thể đề nghị………………

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua;

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân

Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cho tập thể và cá nhân mà cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Phần đầu tiên là báo cáo danh sách chung của tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, sau đó là mẫu báo cáo riêng của cá nhân bao gồm các thông tin chung, liệt kê các thành tích đã đạt được và danh hiệu trao tặng. Phần cuối là mẫu báo cáo tập thể thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tập thể trong năm học vừa qua. Báo cáo kết quả xếp loại và hình thức danh hiệu trao tặng. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI …

***

…, ngày …. tháng … năm ….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022

(Kèm theo Công văn số… – CV/HĐĐ ngày… /… /….. của Hội đồng Đội …)
—————–

I. Cấp Trung ương:

1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

2

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

2

II. Cấp tỉnh:

1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):

3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):

3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua

– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):

2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:

1. Họ và tên:………………………………………………………..

2. Ngày sinh:…………………………..

3. Giới tính:……………………………..

4. Chức vụ, đơn vị:……………………

5. Địa chỉ:……………………………………………………..

6. Số điện thoại:……………………………………………..

7. Email:………………………………………………………..

II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022

1. Công tác tham mưu, triển khai chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022

2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy Học tập tốt, lao động tốt”

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh

4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …..

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ….

Số ….-QĐ/HĐĐTW ngày ….

IV. Kỷ luật

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh

 

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị:………………………………………………..

2. Địa chỉ:………………………………………………………

3. Số điện thoại:………………….

4. Email:…………………………….

II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022

1. Công tác triển khai, chỉ đạo chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022

2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy Học tập tốt, lao động tốt”

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh

4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được

1. Kết quả xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

TT

Năm học

Kết quả xếp loại

Số, ngày tháng năm quyết định

1

2020 – 2021

2

2021 – 2022

2. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …

Số …-QĐ/HĐĐTW ngày …

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh

4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN………2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

5. Cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

– Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Trên đây, Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo nhằm viết cho mình một bản báo cáo đầy đủ ý nghĩa.

Xem Thêm:  Mẫu nhận xét học sinh THCS, THPT theo Thông tư 26 năm 2022

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Vừa rồi, nhomkinhnamphat.com vừa mới đưa tới bạn đọc bài viết về Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022 này.
Hy vọng rằng với nhưng thông tin bạn có được sau khi đọc bài viết Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022 sẽ giúp bạn giải trí và quan tâm hơn về vấn đề Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022 hiện nay.
Hãy cũng với nhomkinhnamphat.com viết thêm nhiều bài viết về chủ đề Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022 nhé.

Bài viết Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022 được đăng bởi vào ngày 2022-06-08 08:45:28. Cảm ơn bãn đọc đã quan tâm và đọc tin tại nhomkinhnamphat.com/

Xem thêm thông tin về Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022

#Báo #cáo #thành #tích #đề #nghị #tặng #thưởng #tập #thể

Mời các bạn tham khảo bản Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tập thể xuất sắc. Cũng giống như mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, bạn đọc tải mẫu báo cáo thành tích tập thể và điền đầy đủ thông tin về tập thể và thành tích đã đạt được.
Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Mẫu thường lập ra vào dịp cuối năm, nội dung mẫu báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

Báo cáo thành tích cá nhân

1. Báo cáo thành tích tập thể là gì?
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích mà tập thể đạt được trong thời gian vừa qua đề nghị tặng thưởng cho tập thể. Mẫu nêu rõ thành tích của tập thể, thông tin của tập thể…

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng
Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

2. Mẫu báo cáo thành tích tập thể
Mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây được áp dụng chung cho mọi tập thể, đơn vị, tổ chức. Tập thể nào cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo các thành tích đã đạt được. Về phần sơ lược và đặc điểm tình hình thì người lập mẫu báo cáo sẽ dựa trên tình hình thực tế tại tập thể nơi mình làm việc, sinh sống để báo cáo. Mẫu báo cáo thể hiện rõ ràng và cụ thể chi tiết danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………..,ngày…. tháng…. năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂTên tập thể đề nghị………………
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua;

Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân
Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cho tập thể và cá nhân mà cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Phần đầu tiên là báo cáo danh sách chung của tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, sau đó là mẫu báo cáo riêng của cá nhân bao gồm các thông tin chung, liệt kê các thành tích đã đạt được và danh hiệu trao tặng. Phần cuối là mẫu báo cáo tập thể thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tập thể trong năm học vừa qua. Báo cáo kết quả xếp loại và hình thức danh hiệu trao tặng. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG ĐỘI …
***

…, ngày …. tháng … năm ….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
(Kèm theo Công văn số… – CV/HĐĐ ngày… /… /….. của Hội đồng Đội …)—————–
I. Cấp Trung ương:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

2

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

2

II. Cấp tỉnh:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Họ và tên:………………………………………………………..
2. Ngày sinh:…………………………..
3. Giới tính:……………………………..
4. Chức vụ, đơn vị:……………………
5. Địa chỉ:……………………………………………………..
6. Số điện thoại:……………………………………………..
7. Email:………………………………………………………..
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác tham mưu, triển khai chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …..

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ….

Số ….-QĐ/HĐĐTW ngày ….

IV. Kỷ luật

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
 
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị:………………………………………………..
2. Địa chỉ:………………………………………………………
3. Số điện thoại:………………….
4. Email:…………………………….
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác triển khai, chỉ đạo chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được
1. Kết quả xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

TT

Năm học

Kết quả xếp loại

Số, ngày tháng năm quyết định

1

2020 – 2021

2

2021 – 2022

2. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …

Số …-QĐ/HĐĐTW ngày …

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ KHEN………2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7
1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

5. Cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:
– Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
Trên đây, Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo nhằm viết cho mình một bản báo cáo đầy đủ ý nghĩa.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Biên bản nghiệm thu tiếng Anh 2022

#Báo #cáo #thành #tích #đề #nghị #tặng #thưởng #tập #thể

Mời các bạn tham khảo bản Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tập thể xuất sắc. Cũng giống như mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, bạn đọc tải mẫu báo cáo thành tích tập thể và điền đầy đủ thông tin về tập thể và thành tích đã đạt được.
Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Mẫu thường lập ra vào dịp cuối năm, nội dung mẫu báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

Báo cáo thành tích cá nhân

1. Báo cáo thành tích tập thể là gì?
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích mà tập thể đạt được trong thời gian vừa qua đề nghị tặng thưởng cho tập thể. Mẫu nêu rõ thành tích của tập thể, thông tin của tập thể…

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng
Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

2. Mẫu báo cáo thành tích tập thể
Mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây được áp dụng chung cho mọi tập thể, đơn vị, tổ chức. Tập thể nào cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo các thành tích đã đạt được. Về phần sơ lược và đặc điểm tình hình thì người lập mẫu báo cáo sẽ dựa trên tình hình thực tế tại tập thể nơi mình làm việc, sinh sống để báo cáo. Mẫu báo cáo thể hiện rõ ràng và cụ thể chi tiết danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………..,ngày…. tháng…. năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂTên tập thể đề nghị………………
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua;

Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân
Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cho tập thể và cá nhân mà cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Phần đầu tiên là báo cáo danh sách chung của tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, sau đó là mẫu báo cáo riêng của cá nhân bao gồm các thông tin chung, liệt kê các thành tích đã đạt được và danh hiệu trao tặng. Phần cuối là mẫu báo cáo tập thể thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tập thể trong năm học vừa qua. Báo cáo kết quả xếp loại và hình thức danh hiệu trao tặng. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG ĐỘI …
***

…, ngày …. tháng … năm ….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
(Kèm theo Công văn số… – CV/HĐĐ ngày… /… /….. của Hội đồng Đội …)—————–
I. Cấp Trung ương:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

2

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

2

II. Cấp tỉnh:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Họ và tên:………………………………………………………..
2. Ngày sinh:…………………………..
3. Giới tính:……………………………..
4. Chức vụ, đơn vị:……………………
5. Địa chỉ:……………………………………………………..
6. Số điện thoại:……………………………………………..
7. Email:………………………………………………………..
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác tham mưu, triển khai chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …..

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ….

Số ….-QĐ/HĐĐTW ngày ….

IV. Kỷ luật

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
 
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị:………………………………………………..
2. Địa chỉ:………………………………………………………
3. Số điện thoại:………………….
4. Email:…………………………….
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác triển khai, chỉ đạo chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được
1. Kết quả xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

TT

Năm học

Kết quả xếp loại

Số, ngày tháng năm quyết định

1

2020 – 2021

2

2021 – 2022

2. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …

Số …-QĐ/HĐĐTW ngày …

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ KHEN………2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7
1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

5. Cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:
– Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
Trên đây, Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo nhằm viết cho mình một bản báo cáo đầy đủ ý nghĩa.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem Thêm:  Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22

#Báo #cáo #thành #tích #đề #nghị #tặng #thưởng #tập #thể

Mời các bạn tham khảo bản Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tập thể xuất sắc. Cũng giống như mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, bạn đọc tải mẫu báo cáo thành tích tập thể và điền đầy đủ thông tin về tập thể và thành tích đã đạt được.
Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Mẫu thường lập ra vào dịp cuối năm, nội dung mẫu báo cáo thành tích thường ghi lại những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

Báo cáo thành tích cá nhân

1. Báo cáo thành tích tập thể là gì?
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể) là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích mà tập thể đạt được trong thời gian vừa qua đề nghị tặng thưởng cho tập thể. Mẫu nêu rõ thành tích của tập thể, thông tin của tập thể…

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng
Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

2. Mẫu báo cáo thành tích tập thể
Mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây được áp dụng chung cho mọi tập thể, đơn vị, tổ chức. Tập thể nào cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để báo cáo các thành tích đã đạt được. Về phần sơ lược và đặc điểm tình hình thì người lập mẫu báo cáo sẽ dựa trên tình hình thực tế tại tập thể nơi mình làm việc, sinh sống để báo cáo. Mẫu báo cáo thể hiện rõ ràng và cụ thể chi tiết danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo thành tích tập thể dưới đây:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………..,ngày…. tháng…. năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂTên tập thể đề nghị………………
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua;

Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân
Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cho tập thể và cá nhân mà cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Phần đầu tiên là báo cáo danh sách chung của tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, sau đó là mẫu báo cáo riêng của cá nhân bao gồm các thông tin chung, liệt kê các thành tích đã đạt được và danh hiệu trao tặng. Phần cuối là mẫu báo cáo tập thể thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tập thể trong năm học vừa qua. Báo cáo kết quả xếp loại và hình thức danh hiệu trao tặng. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHHỘI ĐỒNG ĐỘI …
***

…, ngày …. tháng … năm ….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
(Kèm theo Công văn số… – CV/HĐĐ ngày… /… /….. của Hội đồng Đội …)—————–
I. Cấp Trung ương:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

2

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Chỉ kể từ cấp tỉnh trở lên):

2

II. Cấp tỉnh:
1. Tập thể: (bao nhiêu tập thể)

TT

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Liên đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2020 – 2021 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Kể từ cấp huyện):
3. Xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022
– Năm học 2020 – 2021: Liên đội được Hội đồng Đội huyện B xếp loại xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua
– Năm học 2021 – 2022: Là liên đội mạnh cấp huyện, dẫn đầu cụm thi đua

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

2. Cá nhân: (bao nhiêu cá nhân)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

2

Nguyễn Văn A

Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường A, huyện B

1. Thành tích trong năm học 2021 – 2022 (tiêu biểu, ngắn gọn, gạch đầu dòng các ý):
2. Thành tích tiêu biểu trong 5 năm gần nhất (Từ cấp huyện trở lên):

Đề xuất Hội đồng Đội tỉnh

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Họ và tên:………………………………………………………..
2. Ngày sinh:…………………………..
3. Giới tính:……………………………..
4. Chức vụ, đơn vị:……………………
5. Địa chỉ:……………………………………………………..
6. Số điện thoại:……………………………………………..
7. Email:………………………………………………………..
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác tham mưu, triển khai chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …..

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ….

Số ….-QĐ/HĐĐTW ngày ….

IV. Kỷ luật

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
 
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ(Đối với hồ sơ đề nghị khen cấp TW)

I. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị:………………………………………………..
2. Địa chỉ:………………………………………………………
3. Số điện thoại:………………….
4. Email:…………………………….
II. Thành tích, kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022
1. Công tác triển khai, chỉ đạo chương trình và chỉ tiêu năm học 2021 – 2022
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”
3. Công tác xây dựng Đội vững mạnh
4. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em
III. Các hình thức khen thưởng đã đạt được
1. Kết quả xếp loại thi đua năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022

TT

Năm học

Kết quả xếp loại

Số, ngày tháng năm quyết định

1

2020 – 2021

2

2021 – 2022

2. Các hình thức khen thưởng đã đạt được (Đề nghị liệt kê theo thứ tự năm tăng dần)

TT

Thời gian

Hình thức khen thưởng

Nội dung

Số quyết định, ngày ký

1

Năm …

Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …

Số …-QĐ/HĐĐTW ngày …

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cấp ủy/BGH nhà trường

Xác nhận của BTV Huyện/thành/thị Đoàn

Xác nhận của Hội đồng Đội tỉnh
4. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ KHEN………2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
– Quá trình thành lập và phát triển;
– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 20…. của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7
1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

5. Cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:
– Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện…
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
Trên đây, Nhôm Kính Nam Phát đã gửi tới các bạn Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể năm 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo nhằm viết cho mình một bản báo cáo đầy đủ ý nghĩa.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Nam Phát Nguyễn

Tôi là người viết blog cho Nhôm Kính Nam Phát. Tôi đã viết và xuất bản hơn 2.000 bài viết về các chủ đề khác nhau. Tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng chuyển đến Canada từ nhỏ. Bây giờ, tôi sống ở Toronto với vợ, con và con chó của mình. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mục tiêu của tôi là cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam và những thứ khác liên quan đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thích viết về thực phẩm, vì vậy bạn có thể mong đợi tìm thấy nhiều bài đăng về điều đó. Tôi cũng thích viết về lịch sử, thời trang và phong cách sống, vì vậy không có lý do gì bạn không thể tìm thấy những loại chủ đề đó trên blog của tôi.
Back to top button