Bảng Mã Ngành Mới Theo Quyết Định 27 2018 Ngành Nghề Kinh Doanh Thuvienphapluat

Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp sau:– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành (tăng 92 ngành); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.Quyết định 10/2007/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Hệ thốngngành kinh tế Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngànhkinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và nội dung (Phụ lục II đínhkèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cơ quan, tổchức, cá nhân theo quy định của Luật thống kê 2015.

Điều 3. Hệ thống ngành kinh tếViệt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nộidung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữcái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằnghai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóabằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóabằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóabằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giảithích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận,trong đó:

– Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác địnhtrong ngành kinh tế;

– Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xácđịnh trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của ViệtNam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

01

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

011

Trồng cây hàng năm

0111

01110

Trồng lúa

0112

01120

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

0113

01130

Trồng cây lấy củ có chất bột

0114

01140

Trồng cây mía

0115

01150

Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

0116

01160

Trồng cây lấy sợi

0117

01170

Trồng cây có hạt chứa dầu

0118

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

01181

Trồng rau các loại

01182

Trồng đậu các loại

01183

Trồng hoa hàng năm

0119

Trồng cây hàng năm khác

01191

Trồng cây gia vị hàng năm

01192

Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

01199

Trồng cây hàng năm khác còn lại

012

Trồng cây lâu năm

0121

Trồng cây ăn quả

01211

Trồng nho

01212

Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

01213

Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác

01214

Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

01215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

01219

Trồng cây ăn quả khác

0122

01220

Trồng cây lấy quả chứa dầu

0123

01230

Trồng cây điều

0124

01240

Trồng cây hồ tiêu

0125

01250

Trồng cây cao su

0126

01260

Trồng cây cà phê

0127

01270

Trồng cây chè

0128

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

01281

Trồng cây gia vị lâu năm

01282

Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0129

Trồng cây lâu năm khác

01291

Trồng cây cảnh lâu năm

01299

Trồng cây lâu năm khác còn lại

013

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

0131

01310

Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

0132

01320

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

014

Chăn nuôi

0141

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

01411

Sản xuất giống trâu, bò

01412

Chăn nuôi trâu, bò

0142

Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa

01421

Sản xuất giống ngựa, lừa

01422

Chăn nuôi ngựa, lừa, la

0144

Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01441

Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01442

Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0145

Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

01451

Sản xuất giống lợn

01452

Chăn nuôi lợn

0146

Chăn nuôi gia cầm

01461

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

01462

Chăn nuôi gà

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

01469

Chăn nuôi gia cầm khác

0149

01490

Chăn nuôi khác

015

0150

01500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

016

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

0161

01610

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0162

01620

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

0163

01630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

0164

01640

Xử lý hạt giống để nhân giống

017

0170

01700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

02

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

021

0210

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

02101

Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

02102

Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

02103

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

02104

Ươm giống cây lâm nghiệp

022

0220

02200

Khai thác gỗ

023

Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

0231

02310

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

0232

02320

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

024

0240

02400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

03

Khai thác, nuôi trồng thủy sản

031

Khai thác thủy sản

0311

03110

Khai thác thủy sản biển

0312

03120

Khai thác thủy sản nội địa

032

Nuôi trồng thủy sản

0321

Nuôi trồng thủy sản biển

03211

Nuôi cá

03212

Nuôi tôm

03213

Nuôi thủy sản khác

03214

Sản xuất giống thủy sản biển

0322

Nuôi trồng thủy sản nội địa

03221

Nuôi cá

03222

Nuôi tôm

03223

Nuôi thủy sản khác

03224

Sản xuất giống thủy sản nội địa

B

KHAI KHOÁNG

05

Khai thác than cứng và than non

051

0510

05100

Khai thác và thu gom than cứng

052

0520

05200

Khai thác và thu gom than non

06

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

061

0610

06100

Khai thác dầu thô

062

0620

06200

Khai thác khí đốt tự nhiên

07

Khai thác quặng kim loại

071

0710

07100

Khai thác quặng sắt

072

Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

0721

07210

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

0722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221

Khai thác quặng bôxít

07229

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

073

0730

07300

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

08

Khai khoáng khác

081

0810

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101

Khai thác đá

08102

Khai thác cát, sỏi

08103

Khai thác đất sét

089

Khai khoáng chưa được phân vào đâu

0891

08910

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0892

08920

Khai thác và thu gom than bùn

0893

08930

Khai thác muối

0899

08990

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

09

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

091

0910

09100

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

099

0990

09900

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10

Sản xuất, chế biến thực phẩm

101

1010

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

10101

Giết mổ gia súc, gia cầm

10102

Chế biến và bảo quản thịt

10109

Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

102

1020

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

10202

Chế biến và bảo quản thủy sản khô

10203

Chế biến và bảo quản nước mắm

10209

Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

103

1030

Chế biến và bảo quản rau quả

10301

Sản xuất nước ép từ rau quả

10309

Chế biến và bảo quản rau quả khác

104

1040

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

10401

Sản xuất dầu, mỡ động vật

10402

Sản xuất dầu, bơ thực vật

105

1050

10500

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

106

Xay xát và sản xuất bột

1061

Xay xát và sản xuất bột thô

10611

Xay xát

10612

Sản xuất bột thô

1062

10620

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

107

Sản xuất thực phẩm khác

1071

10710

Sản xuất các loại bánh từ bột

1072

10720

Sản xuất đường

1073

10730

Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

1074

10740

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

1075

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

10751

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt

10752

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản

10759

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1076

10760

Sản xuất chè

1077

10770

Sản xuất cà phê

1079

10790

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

108

1080

10800

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

11

110

Sản xuất đồ uống

1101

11010

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

1102

11020

Sản xuất rượu vang

1103

11030

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1104

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

11041

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

11042

Sản xuất đồ uống không cồn

12

120

1200

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

12001

Sản xuất thuốc lá

12009

Sản xuất thuốc hút khác

13

Dệt

131

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

1311

13110

Sản xuất sợi

1312

13120

Sản xuất vải dệt thoi

1313

13130

Hoàn thiện sản phẩm dệt

139

Sản xuất hàng dệt khác

1391

13910

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

1392

13920

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

1393

13930

Sản xuất thảm, chăn, đệm

1394

13940

Sản xuất các loại dây bện và lưới

1399

13990

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

14

Sản xuất trang phục

141

1410

14100

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

142

1420

14200

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

143

1430

14300

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

15

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

151

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

1511

15110

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

1512

15120

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

152

1520

15200

Sản xuất giày, dép

16

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

161

1610

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

16101

Cưa, xẻ và bào gỗ

16102

Bảo quản gỗ

162

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1621

16210

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1622

16220

Sản xuất đồ gỗ xây dựng

1623

16230

Sản xuất bao bì bằng gỗ

1629

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

16291

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

16292

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

17

170

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1701

17010

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1702

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

17021

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

17022

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1709

17090

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

18

In, sao chép bản ghi các loại

181

In ấn và dịch vụ liên quan đến in

1811

18110

In ấn

1812

18120

Dịch vụ liên quan đến in

182

1820

18200

Sao chép bản ghi các loại

19

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

191

1910

19100

Sản xuất than cốc

192

1920

19200

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

20

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

201

Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

2011

Sản xuất hoá chất cơ bản

20111

Sản xuất khí công nghiệp

20112

Sản xuất chất nhuộm và chất màu

20113

Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

20114

Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

20119

Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2012

20120

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

2013

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

20131

Sản xuất plastic nguyên sinh

20132

Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

202

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

2021

20210

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

2022

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

20221

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

20222

Sản xuất mực in

2023

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

20231

Sản xuất mỹ phẩm

20232

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2029

20290

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

203

2030

20300

Sản xuất sợi nhân tạo

21

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

210

2100

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

21001

Sản xuất thuốc các loại

21002

Sản xuất hoá dược và dược liệu

22

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

221

Sản xuất sản phẩm từ cao su

2211

22110

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

2219

22190

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

222

2220

Sản xuất sản phẩm từ plastic

22201

Sản xuất bao bì từ plastic

22209

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

23

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

231

2310

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

23101

Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng

23102

Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng

23103

Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh

23109

Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh

239

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

2391

23910

Sản xuất sản phẩm chịu lửa

2392

23920

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2393

23930

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2394

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

23941

Sản xuất xi măng

23942

Sản xuất vôi

23943

Sản xuất thạch cao

2395

23950

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

2396

23960

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

2399

23990

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

24

Sản xuất kim loại

241

2410

24100

Sản xuất sắt, thép, gang

242

2420

Sản xuất kim loại quý và kim loại màu

24201

Sản xuất kim loại quý

24202

Sản xuất kim loại màu

243

Đúc kim loại

2431

24310

Đúc sắt, thép

2432

24320

Đúc kim loại màu

25

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

251

Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

2511

25110

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2512

25120

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

2513

25130

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

252

2520

25200

Sản xuất vũ khí và đạn dược

259

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

2591

25910

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

2592

25920

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2593

25930

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

2599

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

25991

Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

25999

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

26

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

261

2610

26100

Sản xuất linh kiện điện tử

262

2620

26200

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

263

2630

26300

Sản xuất thiết bị truyền thông

264

2640

26400

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

265

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

2651

26510

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

2652

26520

Sản xuất đồng hồ

266

2660

26600

Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

267

2670

26700

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

268

2680

26800

Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

27

Sản xuất thiết bị điện

271

2710

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

27101

Sản xuất mô tơ, máy phát

27102

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

272

2720

27200

Sản xuất pin và ắc quy

273

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

2731

27310

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

2732

27320

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

2733

27330

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

274

2740

27400

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

275

2750

27500

Sản xuất đồ điện dân dụng

279

2790

27900

Sản xuất thiết bị điện khác

28

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

281

Sản xuất máy thông dụng

2811

28110

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

2812

28120

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

2813

28130

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

2814

28140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

2815

28150

Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

2816

28160

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

2817

28170

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2818

28180

Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

2819

28190

Sản xuất máy thông dụng khác

282

Sản xuất máy chuyên dụng

2821

28210

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

2822

28220

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

2823

28230

Sản xuất máy luyện kim

2824

28240

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

2825

28250

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

2826

28260

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

2829

Sản xuất máy chuyên dụng khác

28291

Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

28299

Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

29

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

291

2910

29100

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

292

2920

29200

Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc

293

2930

29300

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

30

Sản xuất phương tiện vận tải khác

301Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *