Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Hướng Dẫn, Bai Tap Access 2010

đầy đủ các dạng bài tập thực hành access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành access 2010 có hướng dẫn

Các thao tác cơ bản Yêu cầu: 1. Tạo một thư mục theo đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi động access, tạo một cơ sở dữ liệu mới tên QLSV lưu trong thư mục TenSV với các đặc tả như sau: o Chương trình chỉ quản lý sinh viên của một trung tâm hoặc một khoa. o Lớp được phân biệt bằng MaLop. o Mỗi lớp có nhiều sinh viên, các sinh viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một sinh viên chỉ thuộc một lớp. o Một sinh viên học nhiều môn học, mỗi môn học đƣợc phân biệt bằng MaMH và mỗi môn học được học bởi nhiều sinh viên. o Mỗi sinh viên ứng với mỗi môn học được thi hai lần và ứng với mỗi lần thi thì chỉ có một kết quả duy nhất. 3. Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: LOP MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho các bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: 6. Tạo Password cho cơ sở dữ liệu QLSV. 7. Mở cửa sổ thuộc tính của cơ sở dữ liệu QLSV để xem dung lượng, sau đó thực hiện chức năng Compact and Repair Database (Tools – Database Utilities – Compact and Repaire Database), sau khi thực hiện xong xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm một cơ sở dữ liệu mới, rỗng trong thƣ mục TenSV, với tên SV_BACKUP. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP, dùng chức năng import để chép các bảng SinhVien, Lop trong cơ sở dữ liệu QLSV vào SV_BACKUP. 9. Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng chức năng export để chép bảng KetQua từ cơ sở dữ liệu QLSV sang SV_BACKUP. 10. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP dùng chức năng link-Table để chép bảng MonHoc từ QLSV sang SV_BACKUP. 11. Mở bảng MonHoc trong SV_BACKUP nhập thêm một record mới (dữ liệu tùy ý), sau đó mở bảng MONHOC trong QLSV xem kết quả và nhận xét. 12. Dùng chức năng Filter by Selection lọc ra những sinh viên có năm sinh là 1978.

Xem thêm: Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009, Luật Quy Hoạch Đô Thị Năm 2009

13. Dùng chức năng Filter by Form lọc ra danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 nhỏ hơn 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection để lọc ra những sinh viên không thuộc quận 3. 15. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên thuộc các lớp CDTH có năm sinh >=1980 16. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên ở Q3 không có số điện thoại. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế cơ sở dữ liệu cơ bản 1. Tạo tập tin cơ sở dữ liệu với tên là HOADON.MDB trong thư mục TevSV với đặc tả như sau: Cơ sở dữ liệu HOADON quản lý việc mua bán hàng của một đơn vị kinh doanh. Việc mua bán hàng được thực hiện trên hóa đơn. Một hóa đơn chứa các thông tin về sản phẩm, tên khách hàng, tên nhân viên lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày giao hàng …. o Mỗi nhân viên bán hàng được phân biệt bởi MaNV. o Mỗi khách hàng được phân biệt bởi MaKH. Mỗi khách hàng có thể mua nhiều hoá đơn. Một hoá đơn chỉ của một khách hàng. o Mỗi hóa đơn được phân biệt bởi MaHD, một hoá đơn do một nhân viên lập, một nhân viên có thể lập nhiều hoá đơn. o Mỗi sản phẩm được phân biệt bởi MaSP. Một sản phẩm có thể được mua trên nhiều hoá đơn. Mỗi hoá đơn cũng có thể mua nhiều sản phẩm. Nhưng mỗi sản phẩm trên mỗi hóa đơn là duy nhất. Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định dạng đơn vị $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (định dạng $) ThanhTienVN = ThanhTienUSD * Tỉ giá (định dạng VNĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *